suriyaComIT | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โฮมเพจ ครูสุริยา ต๊ะศรีเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
suriyacomit banner.jpg

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 http://suriyaComIT.cvc.ac.th/cvc2011/ข้อมูลพื้นฐาน
• ประวัติการศึกษา
• ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานนักเรียน นักศึกษา
• รายวิชาการผลิตสื่อดิจิตอล

งานวิจัย
• วิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่างการศึกษาฯ

แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สื่อการเรียนการสอน
• VDO ประกอบการเรียน การสอน
• เอกสารประกอบการสอน
• e-learning

กำหนดการสอน Course Syllabus
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


qrcode-elearning60.jpg

https://goo.gl/7zzR55
E-learning ครูสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

สื่อการสอน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006
คลิกที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1it6iTWcjNFB3w_YgnomU-8L0gskyRUaG


การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ดาว์นโหลด คลิกที่นี่


 
ผลงานของนักเรียน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006
ข่าวสาร
 2018-12-21 22:49:45 225 0 Approve
7 วิธีเรียนเก่ง คนหัวไม่ดีก็เรียนเก่งได้..
ข่าวสาร
 2016-04-26 06:59:30 524 0
รู้จักกับ PhoneGap เครื่องมือพัฒนา Mobile Apps แบบ Cross Platform ด้วย HTML5/Javascript/CSS
ข่าวสาร
 2016-03-23 05:42:06 923 0
สระลอยใน Photoshop สำหรับภาษาไทย แก้ได้ง่ายๆ
 2016-03-23 05:39:40 574 0 ข่าวสาร
สื่อการเรียนรู้ AR รายวิชา ความรู้ในงานอาชีพ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.1
 2017-07-05 18:02:12 395 0 ข่าวสาร
การอบรมสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต
 2017-07-03 21:02:52 428 0 ข่าวสาร
แบบทดสอบ อบรมระยะสั้นหลักสุตร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ 2560
 2017-04-01 07:42:44 517 0 ข่าวสาร
QR Code ตารางการใช้ห้องประชุม
 2017-03-01 06:47:06 459 0 ข่าวสาร


QR e - learning Suriya Thasriruen
ไม่ระบุ

 2017-02-28 00:25:59 402


21974  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.630600 sec.