Krupornthip | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           


เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
• กำหนดการสอนวิชาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ
• กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ

ข้อสอบV-NET
• ตัวอย่างข้อสอบ V-NET วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาเคมีอาหาร
• กำหนดการสอนเคมีอาหาร

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและออกแบบ
• กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและออกแบบ

สื่อการสอน
• การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
• ระบบนิเวศ
• ระบบในร่างกาย
• จุลินทรีย์
• การถ่ายโอนความร้อน

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
• กำหนดการสอนชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
• กำหนดการสอนชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและออกแบบ
• กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและออกแบบ

ประชาสัมพันธ์
2-30 เมษายน 2561 เปิดเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561สื่อการสอน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ข่าวสาร
 2018-03-21 22:20:08 370 0 Approve
แรงและการเคลื่อนที่
ข่าวสาร
 2018-03-21 22:18:54 352 0 Approve
STEM
ข่าวสาร
 2018-03-21 22:16:48 343 0 Approve


 
ระบบนิเวศ
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2015-03-13 09:44:30 800 0


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบซอร์ฟแวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา”(ระบบ EDR) “ระบบวัดผลและประเมินผล”
ไม่ระบุ

 2019-03-12 18:12:04 159
โครงการอบรมลูกเสือโรเวอร์ 1/2561
ไม่ระบุ

 2018-05-30 22:17:37 269
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ไม่ระบุ

 2018-05-30 22:13:06 308
งานชุนุมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 5-9 มีนาคม 2561
ไม่ระบุ

 2018-03-21 22:02:13 303
การใช้สื่อการสอนห้อง STEM
ไม่ระบุ

 2017-09-21 20:50:05 329
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2560
ไม่ระบุ

 2017-08-18 18:19:49 328
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ อศจ.เชียงราย ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

 2017-07-12 18:27:57 341
การเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการ STEM ณ สถาบันอาชีวภาคเหนือ
ไม่ระบุ

 2017-04-11 16:45:29 373


13716  สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.821058 sec.