kruam | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           


นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

กำหนดการสอน ปวช/ปวส
• วิชา เบเกอรี่
• วิชา การจัดการงานวิชาชีพ

กำหนดการสอน ปริญาตรี
• วิชา ความปลอดภัยและสุขาภิบาล
• วิชา การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9


Angry Birds
ข่าวสาร
 2015-03-12 13:52:09 468 0


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Open house การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ไม่ระบุ

 2016-10-04 05:29:42 273
นิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม และวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ครูปนัดดา พึ่งศิลป์ และครูอนุพล บุญศรี เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ สถานีที่ 1 โรงแรมวังคำ สถานีที่ 2 บ้านชลสุวรรณ สปา สถานีที่ 3 ร้านมโนรมย์ สถานีที่ 4 และสถานี 5 ครัวสุโขทัย เรสโตรอง
ไม่ระบุ

 2016-10-04 05:25:40 291


3323  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.688402 sec.