kruorapin | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           


ครูอรพิน สืบทิม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

downloadfile.png


เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์.......

299825.jpg  299814.jpg  299797.jpg  299778.jpg  299842.jpg  299795.jpg
ผลงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 26 พ.ค. 2651
ข่าวสาร
 2018-05-26 19:32:57 253 0
สีน้ำ_ภาพนางในวรรณคดี
ข่าวสาร
 2018-03-26 17:56:39 273 0
How to make a paper mache duck cartoon
ข่าวสาร
 2018-03-26 17:52:49 291 0


ผลงานการปั้น
ไม่ระบุ

 2019-03-18 18:07:25 68
แกะโฟม
ไม่ระบุ

 2018-03-26 18:22:58 218
ฝึกทักษะวิชาชีพ
ไม่ระบุ

 2015-03-14 20:32:05 493
ผลงานสอน
ไม่ระบุ

 2015-03-13 13:53:14 509


6499  สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• มติชน
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ

โทรทัศน์
• ช่อง3
• ช่อง7
• ช่อง5
• ช่อง9


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.828073 sec.