CVC | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์

3211252  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        


    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop   คู่มือการใช้งานระบบ V-cop สำหรับนักศึกษา

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 
 สาขาที่เปิดรับสมัคร 

 01_12_2560 : ประกาศรายชื่อและห้องสอบผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560   [ปวช.3]    [ปวส.2]   
                              หรือได้ที่หน้าห้องงานวัดผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                              กำหนดการสอบ     ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
                                                       ปวส.2 สอบวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

 15_11_2560 : ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 [ขาดเรียน 15 วัน] [ไม่ลงทะเบียนเรียน] 

 27_10_2560 : ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตาภายใน)  [ระดับปวส.]  [ระคับป.ตรี] 

 24_10_2560 : ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560[คลิ๊กที่นี่...]
                              [ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม]

 16_10_2560 : ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 
                              [ปวช.]     [ปวส.]     [ป.ตรี]

 16_10_2560 : ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2560 [คลิ๊กที่นี่...]   

 05_10_2560 : การรับสมัครนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2561   [คลิ๊กที่นี่...]   

                              การรับสมัครนักศึกษาประเภทกรณีพิเศษโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  [คลิ๊กที่นี่...] 

 14_09_2560 : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 
                             [ปฏิทินการสอบ]    [ตารางสอบ ปวช.3]    [ตารางสอบ ปวส.2]

 09_08_2560 : ประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
                              การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   [รายละเอียด...]
                              [แบบรายงานการวิจัย...]    [แบบเสนอโครงการวิจัย...]    [แบบรับรองการนำผลงาน...]
ข่าวสาร
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
ข่าวสาร
 2017-11-01 15:51:20 151 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร
 2017-11-01 15:22:19 473 0 Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ข่าวสาร
 2017-10-14 03:53:42 2052 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
 2017-09-29 16:49:52 2734 0 ข่าวสาร Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
 2017-08-24 15:18:51 124 0 ข่าวสาร Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2017-08-23 01:07:06 142 0 ข่าวสาร Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
 2017-06-22 19:57:39 188 0 ข่าวสาร Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
 2017-06-19 17:18:32 188 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
27/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2017-11-27 17:47:37 20 0
16/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2017-11-16 18:52:37 59 0
15/11/2560 : ขอยกเลิกเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2017-11-15 21:43:18 36 0
09/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
 2017-11-09 18:57:26 34 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
26/06/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กางศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2017-06-26 18:16:09 184 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
12/06/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 2017-06-12 23:56:27 186 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.845126 sec.