Pongpisit Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcome to Homepage KruPongpisit
(TH)

นายพงษ์พิสิฐ   ขันจันทร์แสง
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
Fine_art19@hotmail.com

download.png Qrcord.png


เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สภาการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
• เว็บความคิดสร้างสรรค์


บันทึกข้อความโครงการแนะแนว
• บันทึกข้อความ

เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

วิชาการพิมพ์สกรีน
• คำอธิบายรายวิชา
• มาตราฐานรายวิชา
• เกณฑ์วัดผลและประเมินผล
• ประวัติการพิมพ์
• วัสดุ อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
• การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
• การขึงบล็อคพิมพ์
• การเตรียมต้นแบบ
• การอัดบล็อคพิมพ์ด้วยตู้ไฟ(ฉายแสง)
• การพิมพ์สกรีน
• การทำความสะอาดแม่พิมพ์
• การตรวจสอบ
• การจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์
• ดาวน์โหลดแบบทดสอบ

โครงการสอนวิชาศิลปนิยม
• ศิลปนิยม

แผนกวิจิตรศิลป์/ศิลปะภาพพิมพ์
• คำอธิบายรายวิชา
•
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดประเมินผล

สาขาวิจิตร์ศิลป์

วิสัยทัศน์
: มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประเภทศิลปกรรมในระดับภูมิภาค คงความเป็นเลิศในศิลปะวิทยาการ  สาขางานวิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม  เป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
                ทรัพยากรมนุษย์  ในส่วนภูมิภาคควบคู่กับการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน  คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญด้านงานเขียน  งานพิมพ์   งานปั้น  รักษ์เอกลักษณ์ไทย

 

นายกมล สาลิกานนท์
ปวส. จิตรกรรมสากล
ศษ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรมสากล)
หัวหน้าแผนก วิชาวิจิตร์ศิลป์

นางอรพิน สืบทิม
ค.บ. ศิลปศึกษา

288304.jpg

นายสุรชิต  ทะยะธง
ศ.บ. จิตรกรรม

นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง
ศ.บ. ศิลปภาพพิมพ์

News
ประกาศผลการทดสอบระหว่างเรียน วิชาศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น
ข่าวสาร
Create : 2010-11-27 15:28:41 4240 0

more


Article
Search 


Create : 2015-03-13 10:09:36 774 0
การพิมพ์สกรีน
ผลงาน
Create : 2015-03-13 09:45:10 1143 0
Angry birds

Create : 2015-03-12 13:53:46 737 0
'สอนให้คนเป็นคน' ก่อนที่จะสอนคนให้เป็นศิลปินหรือจิตกร
Create : 2010-11-27 14:41:55 3556 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

more


PhotoAlbums
Search
นำนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์จริง
ไม่ระบุ

Create : 2019-02-04 20:44:00 81
ฝึกงานช่วงปิดเทอม 1 ของนักศึกษาปวส.2 (ปฏิบัติงานจริง)โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ทเชียงราย - หลังไร่แม่ฟ้าหลวง 6-12 ตุลาคม 59
ไม่ระบุ

Create : 2016-10-18 16:20:27 295

ไม่ระบุ

Create : 2016-10-18 16:18:36 255
นำนักศึกษาออกฝึกงาน(ปวส.2)ปฎิบัติงานจริง ลงพื้นที่จริง...เขียนรูป วิทยาลัยการอาชีพเทิง ระหว่าง วันที่ 14-16 ตุลาคม 59
ไม่ระบุ

Create : 2016-10-18 16:11:06 250

ไม่ระบุ

Create : 2016-10-18 16:10:17 262

ไม่ระบุ

Create : 2016-10-18 16:10:15 274