Khathamart Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Khathamart KhaomuangCourse Syllabus
• 2404 2007 เบเกอรี่เบื้องต้น
• 2404 2103 อาหารท้องถิ่น
• 3404 2004 อาหารไทย
• 3001 1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
• 3404 1004 การจัดการงานวิชาชีพ
• 3400 1002 เทคนิคการนำเสนอผลงาน

รายวิชาสอน
• เบเกอรี่เบื่องต้น
• อาหารท้องถิ่น
• อาหารไทย
• การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
• การจัดการงานวิชาชีพ
• เทคนิคการนำเสนอผลงาน
• การประกอบอาหาร

สื่อการสอน
• รายวิชาการประกอบอาหาร
• ฟอร์มตัวอย่างรายวิชาโครงการ
• เทนนิคการนำเสนอผลงาน
• ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม


บทความ
เครื่องจิ้ม...เสน่ห์รสไทย : หอมกลิ่นสยาม
ข่าวสาร
Create : 2019-08-30 19:14:50 16 0
ความเชื่อ เครื่องหวาน งานมงคล : หอมกลิ่นสยาม
ข่าวสาร
Create : 2019-08-30 19:13:20 18 0
เครื่องว่างไทย.....จากสำรับชาววังสู่ของว่างชาวบ้าน : หอมกลิ่นสยาม
ข่าวสาร
Create : 2019-08-30 19:11:33 13 0
กับข้าว กับปลา กับวิถีไทย : หอมกลิ่นสยาม
Create : 2019-03-13 18:20:07 180 0 ข่าวสาร
ข้าว = ชาติ : หอมกลิ่นสยาม
Create : 2019-03-13 17:57:51 157 0 ข่าวสาร
ศาสตร์แห่งตำรับอาหารชาววัง
Create : 2019-03-12 17:59:59 179 0 ข่าวสาร

Create : 2019-08-30 20:53:48 15 0 ข่าวสาร

more


PhotoAlbums
Search
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพการท่องเที่ยว ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
กิจกรรม

Create : 2019-03-15 20:43:51 155
การแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนวันเข้าพรรษา เยาวชนอาชีวะวันพระเข้าวัดทำบุญ ปี 62
กิจกรรม

Create : 2019-08-30 17:31:24 17
การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่ 1 ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยมาตรฐานอาชีพปี 2561
ไม่ระบุ

Create : 2019-08-30 17:41:22 15
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1.
ไม่ระบุ

Create : 2019-08-30 17:57:31 16

กิจกรรม

Create : 2019-08-29 02:09:51 16

more


Statistic
Counter
1554  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

Policy | Generated 0.724942 sec.