CVC Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์

Statistic
Counter
3309468  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        


    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop   คู่มือการใช้งานระบบ V-cop สำหรับนักศึกษา

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 
 สาขาที่เปิดรับสมัคร     สมัครออนไลน์คลิ๊กที่นี่...


 16_02_2561 : ประกาศการเปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560   [รายวิชาสำมัญ...]     [รายวิชาชีพ...]    

 14_02_2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 
                              [ระดับ ปวช.]     [ระดับ ปวส.]     [ระดับ ป.ตรี]

 07_02_2561 : 
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  [ไม่มีสิทธิ์สอบ ปวช.]   [ไม่มีสิทธิ์สอบ ปวส.]  


 02_02_2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จากงานทะเบียน แจ้ง นร. นศ. ทุกระดับชั้น [รายละเอียด...]   

 30_01_2561 : ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                              สาขา สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 [คลิ๊กที่นี่...] 


 29_01_2561 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 

 17_01_2561 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษโควตา (สำรอง) ประจำปีการศึกษา 2561 
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   [แนบท้ายประกาศ ปวช.]
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   [แนบท้ายประกาศ ปวส.]
                              ปริญญาตรี   [แนบท้ายประกาศ ป.ตรี]


 05_01_2561 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561  
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                              ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ข่าวสาร
ผล V-net ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
Create : 2018-01-29 23:31:25 189 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
ข่าวสาร
Create : 2017-11-01 15:51:20 320 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร
Create : 2017-11-01 15:22:19 715 0 Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
Create : 2017-10-14 03:53:42 2748 0 ข่าวสาร Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
Create : 2017-09-29 16:49:52 3006 0 ข่าวสาร Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
Create : 2017-08-24 15:18:51 210 0 ข่าวสาร Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Create : 2017-08-23 01:07:06 238 0 ข่าวสาร Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
Create : 2017-06-22 19:57:39 300 0 ข่าวสาร Approve

more


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
Search 
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
Create : 2018-02-12 23:35:02 21 0
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
Create : 2018-02-12 23:31:40 17 0
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
Create : 2018-02-09 18:53:05 13 0
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Create : 2018-01-31 15:45:11 32 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Create : 2018-01-31 15:43:15 33 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Create : 2018-01-31 15:41:30 37 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

moreวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

Policy | Generated 0.811146 sec.