ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  

 1/7/2563 : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                         เปิดรับสมัคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1
                         ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                      [รายละเอียด]

 29/6/2563 : ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แบ่งกลุ่มเรียนให้สอดคล้องตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
                            เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [รายละเอียด] [รายละเอียดการแบ่งกลุ่ม]

 15/6/2563 : แบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [รายละเอียด]

 10/6/2563 : แจ้งความประสงค์ผู้ที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                         ช่วงการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]

 18/5/2563 : ประกาศจากงานแนะแนว เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
                           มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 053 - 713036 ต่อ 113
                           [รายละเอียด]

 14/5/2563 : แบบฟอร์มประกอบการสอนออนไลน์ [รายละเอียด]

 14/4/2563 : ประกาศปิดเปิด ภาคเรียนที่ 1/2563 [รายละเอียด]