ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  
 

 5/6/2563 : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (ทล.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง (รอบเพิ่มเติม)
                        ประจำปีการศึกษา 2563
                        [ปวช.] [ปวส.] [ป.ตรี] [ใบลงทะเบียนรายงานตัว] [กรอกข้อมูล] [วัดตัว]

 5/6/2563 : ประกาศแจ้งวันทำสัญญาของผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
                         และการบริการถ่ายเอกสารของวิทยาลัย ฯ ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                         ช่วงการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : กำหนดการ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : ตารางกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]

 1/6/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,
                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (ทล.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง (รอบเพิ่มเติม)
                         ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
                            [ปวช.] [ปวส.] [ปริญญาตรี

 29/5/2563 : รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                          เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
                         
[รายละเอียด]

 28/5/2563 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                          เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
                         
[รายละเอียด]

 18/5/2563 : ประกาศจากงานแนะแนว เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
                           มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 053 - 713036 ต่อ 113
                           [รายละเอียด]

 18/5/2563 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                          ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
                          แผนกวิชาคหกรรม และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
                         
[รายละเอียด]

 15/5/2563 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                         เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน [รายละเอียด]

 14/5/2563 : ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2563  [ลงทะเบียน]  และเรียนรู้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 [เข้าเรียนที่นี่]

 14/5/2563 : แบบฟอร์มประกอบการสอนออนไลน์ [รายละเอียด]

 8/5/2563 : ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาของผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารฯ
                         และการบริการการถ่ายเอกสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา 2563 
                         
[รายละเอียด]

 14/4/2563 : ประกาศ กำหนดการรรับใบระเบียนแสดงผลการเรียนประประกาศนียบัตร
                            ปีการศึกษา 2562 
[รายละเอียด]

 14/4/2563 : ประกาศปิดเปิด ภาคเรียนที่ 1/2563 [รายละเอียด]

 14/4/2563 : เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม (เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็ม)
                            เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
                            [สมัครระดับ ปวช.] [สมัครระดับ ปวส. / ปริญญาตรี]