Pongpisit | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           


(TH)

นายพงษ์พิสิฐ   ขันจันทร์แสง
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
Fine_art19@hotmail.com

download.png Qrcord.png


เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สภาการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
• เว็บความคิดสร้างสรรค์


บันทึกข้อความโครงการแนะแนว
• บันทึกข้อความ

เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

วิชาการพิมพ์สกรีน
• คำอธิบายรายวิชา
• มาตราฐานรายวิชา
• เกณฑ์วัดผลและประเมินผล
• ประวัติการพิมพ์
• วัสดุ อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
• การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
• การขึงบล็อคพิมพ์
• การเตรียมต้นแบบ
• การอัดบล็อคพิมพ์ด้วยตู้ไฟ(ฉายแสง)
• การพิมพ์สกรีน
• การทำความสะอาดแม่พิมพ์
• การตรวจสอบ
• การจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์
• ดาวน์โหลดแบบทดสอบ

โครงการสอนวิชาศิลปนิยม
• ศิลปนิยม
• ศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น

การสาธิตทำภาพพิมพ์แกะไม้
•

วีดีโอสอนทำสกรีน

การสาธิตทำภาพพิมพ์แกะไม้ Relief Printmaking 3
•

แผนกวิจิตรศิลป์/ศิลปะภาพพิมพ์
• คำอธิบายรายวิชา
•
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดประเมินผล

สาขาวิจิตร์ศิลป์

วิสัยทัศน์
: มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประเภทศิลปกรรมในระดับภูมิภาค คงความเป็นเลิศในศิลปะวิทยาการ  สาขางานวิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม  เป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
                ทรัพยากรมนุษย์  ในส่วนภูมิภาคควบคู่กับการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน  คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญด้านงานเขียน  งานพิมพ์   งานปั้น  รักษ์เอกลักษณ์ไทย

 

นายกมล สาลิกานนท์
ปวส. จิตรกรรมสากล
ศษ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรมสากล)
หัวหน้าแผนก วิชาวิจิตร์ศิลป์

นางอรพิน สืบทิม
ค.บ. ศิลปศึกษา

288304.jpg

นายสุรชิต  ทะยะธง
ศ.บ. จิตรกรรม

นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง
ศ.บ. ศิลปภาพพิมพ์

การสาธิตการแกะภาพพิมพ์แกะไม้
ข่าวสาร
 2019-08-30 18:09:03 21 0
การพัฒนาตนเอง THINK+, เปลี่ยนทัศนคติ ภาระ – ภาร(ะ)กิจ เราทุกคนล้วนมีภาระ และภารกิจ แต่สิ่งไหนมันพัฒนาตัวเรา หรือพัฒนาตนเอง และเรามักมองว่า ภาระคือสิ่งจำเป็นมากกว่า ภารกิจ..
ข่าวสาร
 2019-08-28 16:57:56 16 0
ประกาศผลการทดสอบระหว่างเรียน วิชาศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น
ข่าวสาร
 2010-11-27 15:28:41 4379 0


 


 2015-03-13 10:09:36 860 0
การพิมพ์สกรีน
ผลงาน
 2015-03-13 09:45:10 1262 0


 2015-03-12 13:53:46 834 0
'สอนให้คนเป็นคน' ก่อนที่จะสอนคนให้เป็นศิลปินหรือจิตกร
 2010-11-27 14:41:55 3709 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง


นำนักเรียนออกฝึกประสบการณ์
ไม่ระบุ

 2019-08-30 17:54:29 19
นำนักเรียนออกฝึกประสบการณ์
ไม่ระบุ

 2019-08-28 17:00:11 18