Pongpisit | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           


(TH)

นายพงษ์พิสิฐ   ขันจันทร์แสง
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
Fine_art19@hotmail.com

download.png Qrcord.png


เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สภาการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
• เว็บความคิดสร้างสรรค์


บันทึกข้อความโครงการแนะแนว
• บันทึกข้อความ

เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

วิชาการพิมพ์สกรีน
• คำอธิบายรายวิชา
• มาตราฐานรายวิชา
• เกณฑ์วัดผลและประเมินผล
• ประวัติการพิมพ์
• วัสดุ อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
• การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
• การขึงบล็อคพิมพ์
• การเตรียมต้นแบบ
• การอัดบล็อคพิมพ์ด้วยตู้ไฟ(ฉายแสง)
• การพิมพ์สกรีน
• การทำความสะอาดแม่พิมพ์
• การตรวจสอบ
• การจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์
• ดาวน์โหลดแบบทดสอบ

โครงการสอนวิชาศิลปนิยม
• ศิลปนิยม

แผนกวิจิตรศิลป์/ศิลปะภาพพิมพ์
• คำอธิบายรายวิชา
•
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดประเมินผล

สาขาวิจิตร์ศิลป์

วิสัยทัศน์
: มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประเภทศิลปกรรมในระดับภูมิภาค คงความเป็นเลิศในศิลปะวิทยาการ  สาขางานวิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม  เป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
                ทรัพยากรมนุษย์  ในส่วนภูมิภาคควบคู่กับการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน  คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญด้านงานเขียน  งานพิมพ์   งานปั้น  รักษ์เอกลักษณ์ไทย

 

นายกมล สาลิกานนท์
ปวส. จิตรกรรมสากล
ศษ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรมสากล)
หัวหน้าแผนก วิชาวิจิตร์ศิลป์

นางอรพิน สืบทิม
ค.บ. ศิลปศึกษา

288304.jpg

นายสุรชิต  ทะยะธง
ศ.บ. จิตรกรรม

นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง
ศ.บ. ศิลปภาพพิมพ์

ประกาศผลการทดสอบระหว่างเรียน วิชาศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น
ข่าวสาร
 2010-11-27 15:28:41 4241 0


 


 2015-03-13 10:09:36 777 0
การพิมพ์สกรีน
ผลงาน
 2015-03-13 09:45:10 1145 0


 2015-03-12 13:53:46 740 0
'สอนให้คนเป็นคน' ก่อนที่จะสอนคนให้เป็นศิลปินหรือจิตกร
 2010-11-27 14:41:55 3557 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง


นำนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์จริง
ไม่ระบุ

 2019-02-04 20:44:00 81
ฝึกงานช่วงปิดเทอม 1 ของนักศึกษาปวส.2 (ปฏิบัติงานจริง)โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ทเชียงราย - หลังไร่แม่ฟ้าหลวง 6-12 ตุลาคม 59
ไม่ระบุ

 2016-10-18 16:20:27 296

ไม่ระบุ

 2016-10-18 16:18:36 256
นำนักศึกษาออกฝึกงาน(ปวส.2)ปฎิบัติงานจริง ลงพื้นที่จริง...เขียนรูป วิทยาลัยการอาชีพเทิง ระหว่าง วันที่ 14-16 ตุลาคม 59
ไม่ระบุ

 2016-10-18 16:11:06 250