curriculum | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           ^^ ระบบบริหารจัดการความรู้ :: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน ^^

curriculum
http://curriculum.cvc.ac.th/cvc2011/
(6)
(0)
(0)
• ปวช. พ.ศ.2545 / ปวส. พ.ศ.2546
• หลักสูตร
• ปวช. พ.ศ.2556
• ปวส. พ.ศ.2557

ตารางครู ภาคเรียนที่ 1/2561
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก-การจัดการโลจิสติกส์
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว

ตารางนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการเลขานุการ
• สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
• สาขาวิชาการออกแบบ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ตารางห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
• ตารางห้องเรียน อาคาร 1
• ตารางห้องเรียน อาคาร 2
• ตารางห้องเรียน อาคาร 3
• ตารางห้องเรียน อาคาร 4
• ตารางห้องเรียน อาคาร 5
• ตารางห้องเรียน อาคาร 6
• ตารางห้องเรียน อาคาร 7
• ตารางห้องเรียน อาคาร 8
• ตารางห้องเรียน อาคาร 9• ปีการศึกษา 2556
• แผนการเรียน

• บุคคลากร

• อนุมัติตัวบุคคลทำการสอน
• กำหนดการสอน (Course Syllabus)
• ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้
• รายงานการจัดทำบันทึกหลังการสอน
• รายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
• แบบฟอร์มโควตาภายใน
• ใบสอนแทน(สำหรับครู)
• ใบสอนชดเชย
• ใบลา (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)
• แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทย ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ วิชาอาหารอาเชียน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ระบุ

 2017-08-08 09:51:53 451

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> ประกาศรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561  การรับสมัครนักศึกษาโควตาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> ประกาศรับสมัคร ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561  ประกาศรับสมัคร ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561  การรับสมัครนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตาภายใน) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> ประกาศรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตาภายใน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> ประกาศรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561
 
ทำไมใครๆ ก็ 'ชูสองนิ้ว'
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2010-11-30 17:22:42 4330 0Nuingnoy

directornit

nan_dvt

MRTG

CVC

suwaree


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 0.920389 sec.