Piyamas_SS | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           

Free Template by devbanban.com

ปิยะมาศ  สั่งสอน
แผนก อาหารและโภชนาการ
Email: piyamassungsorn@gmail.com

QR-CODE KM by Piyamas_SS
http://Piyamas_SS.cvc.ac.th/cvc2011
chart.png


ผลงานดีเด่น
• งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'เค้กตอกเม่า'
• วิทยากร โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ
• การแข่งขันการประกอบอาหารฟิวขั่นประเภทชาและกาแฟ
• การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาคเรียนที่ 2/2560
• ภาคเรียนที่ 1/2561

สื่อการสอน
• วิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
• วิชา อาหารนานาชาติ

อมรมและสัมมนา
• ฝึกอบรมครูนิเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
• Professional Teacher Development DVE 2018
• อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี
• อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
• Teacher training power to Empower

งานวิจัยในชั้นเรียน
• ภาคเรียนที่ 2/2559
• ภาคเรียนที่ 1/2560
• ภาคเรียนที่ 2/2560
• ภาคเรียนที่ 1/2561

งานมอบหมายหน้าที่พิเศษ
4| | | | | | | | |Welcome to KM by Piyamas Sungsorn| | | | | | | | |3


อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษา 2562
ข่าวสาร
 2019-09-02 21:00:00 13 0
ทวิศึกษาสอน รายวิชาอาหารนานาชาติ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี
ข่าวสาร
 2019-02-05 07:16:22 253 0
สอนระยะสั้น 108 อาชีพงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ข่าวสาร
 2019-02-05 07:00:54 215 0
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เอแคร์แป้งจิงจูฉ่าย
 2019-02-05 06:55:38 219 0 ข่าวสาร


อบรมโครงการเขิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษา 2562
กิจกรรม

 2019-09-03 03:58:30 14
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เอแคร์แป้งจิงจูฉ่าย
ผลงาน

 2019-02-05 06:52:47 186
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'เค้กตอกเม่า'
ผลงาน

 2019-02-05 06:24:19 171
สอนระยะสัั้น โรงเรียนสามัคคี 2 วิชาอาหารว่าง
กิจกรรม

 2018-03-20 04:33:26 339
อาหารนานาชาติ 2/2560
ไม่ระบุ

 2018-03-20 04:24:57 284
อาหารไทยเบื้องต้น 2/2560
ผลงาน

 2018-03-20 04:18:57 322
ภาคเรียนที่2/2559
ผลงาน

 2017-03-09 01:15:10 379
รายวิชาอาหารไทย
ไม่ระบุ

 2016-09-04 22:09:09 414


6940  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 0.751274 sec.