CVC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

ห้วยมะเกลี้ยง
โรงแรม
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
ห
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประกันคุณภาพภายใน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์
• คู่มือใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS

3896778  


  ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย    

 5/4/2562 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 
                        [ปวช] [ปวส] [ป.ตรี]   


 1/4/2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 
                        เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 3 เมษายน 2562 [ปวช] [ปวส] [ป.ตรี] 


 19/3/2562 : ประกาศการเปิดสอนรายวิชาปรับพื้้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด

 15/3/2562 : กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด]  


 13/3/2562 : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ปวช.1] [ปวช.2] [ปวช.3]
                          [ปวส.1] [ปวส.2]


 1/3/2562 : ดาวน์โหลดฟอร์ม SAR สาขาวิชา [รายละเอียด]  

 1/3/2562 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปและตารางการให้คะแนนจิตพิสัย [รายละเอียด]   

 27/2/2562 : ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 รายบุคคล [รายละเอียด

 26/2/2562 : ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) ภาคเรียนที่ 2/2562 [รายละเอียด


 25/2/2562 : รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 [รายละเอียด

 25/2/2562 : ประกาศการเปิดสอนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน-ประจำปีการศึกษา-2561 [รายละเอียด

 25/2/2562 : ประกาศการเปิดสอนรายวิชาสามัญสัมพันธ์-ภาคเรียนฤดูร้อน-ประจำปีการศึกษา-2561   [รายละเอียด

 22/2/2562 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [รายละเอียด]  

 16/2/2562 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562  [ปวช] [ปวส] [ป.ตรี]        

 15/2/2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562  [ปวช] [ปวส] [ป.ตรี]  

     
 6/2/2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนแจ้ง นักเรียนนักศึกษา ปวช.3  ปวส.2 และ ป.ตรี ปี 2 ทุกแผนกวิชา  [รายละเอียด]  

 22/1/2562 : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ [รายละเอียด
                            ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด [รายละเอียด]

 22/1/2562 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างแผนกวิชาโรงแรม [รายละเอียด]  
   

 22/1/2562 : นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561  
                            [ปวช.3[ปวส.2


 15/1/2562 : ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 (รอบปกติ)  [รายละเอียด]
                            [แผนรับนักเรียนนักศึกษา]  [หลักฐานการสมัครเรียน]

 9/1/2562 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 (รอบโควตา)   
                          รายละเอียด  [ปวช.]  [ปวส.]  [ป.ตรี]

 4/1/2562 :  นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 [คลิก]  

 3/12/2561 :  ลิงค์แสดงขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล V-cop สำหรับนักเรียน นักศึกษา [คลิก]    


 06/11/2561 : ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด...]     ข่าวสาร
19/3/2562 : คู่มือการใช้งานระบบ KM
ข่าวสาร
 2019-03-19 18:31:59 80 0 Approve
06/11/2561 : ผลงานที่ผ่านเข้าไประดับภาค การประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ข่าวสาร
 2018-11-06 17:13:44 339 0 Approve
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ข่าวสาร
 2018-10-05 23:17:27 1555 0 Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
 2018-10-05 23:17:20 2015 0 ข่าวสาร Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
 2018-10-04 17:08:44 341 0 ข่าวสาร Approve
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 2018-08-03 15:18:09 450 0 ข่าวสาร Approve
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
 2018-07-09 14:53:48 420 0 ข่าวสาร Approve
06/07/2561 : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 2018-07-06 17:29:06 386 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
25/3/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ การจำหน่ายอาหาร และการถ่ายเอกสาร
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2019-03-25 16:40:30 52 0
12/3/2562 : การเสนอราคาบริการถ่ายเอกสารของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2019-03-13 23:46:52 81 0
26/2/2562 : การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2019-02-26 18:29:25 77 0
26/2/2562 : การเสนอราคาแผนประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 2019-02-26 18:25:36 71 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
4/1/2562 : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2
 2019-01-05 04:49:31 146 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
19/12/2561 : ขอเชิญร่วมเสนอแนะรายละเอียดครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศเพื่อฝึกประสบการณ์พร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
 2018-12-19 19:25:23 190 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 0.833011 sec.