CVC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           • ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• คณะกรรมการวิทยาลัย
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• แผนการเรียนการสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
• รางวัลสถานศึกษา
• วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
• สารสนเทศประจำปี 2559
• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงราย

• สาขาสามัญสัมพันธ์
• สาขาการบัญชี
• สาขาเลขานุการ
• สาขาการตลาด
• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิจิตร์ศิลป์
• สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
• สาขาการออกแบบ
• สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• สาขาอาหารและโภชนาการ
• สาขาคหกรรมศาสตร์
• สาขาการโรงแรมและบริการ
• สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• สาขาการจัดการโลจิสติกส์

• ครูแววตา ภูวพิทยานนท์
• ครูเยาวเรศ เวียงคำ
• ครูสุวารี แปงณีวงค์
• ครูฐาปนี กูลพิมาย
• ครูยุวดี กันทะ
• ครูกรองแก้ว ชิดไธสง
• ครูเทพิน มัธยมจันทร์
• ครูนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ
• ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

• วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
• วิทยาลัยการอาชีพเทิง
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
• วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกฯ
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงป่าเป้า

• พรบ. ๕๐ ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• ฉบับร่าง พรบ. ว่าด้วยการ
กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
   (ใหม่)

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์


 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        


    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop.net  

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 
 สาขาที่เปิดรับสมัคร 

 21_09_2560 : กำหนดการลงทะเบียนผ่านธนาคารตั้งแต่วันที่1 - 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น 
                              ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศทุกสาขา [รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่2/2560]

 14_09_2560 : ประกาศการเปิดสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน และรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 
                             [รายวิชาปรับพื้นฐาน...]    [รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน...]

 14_09_2560 : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 
                             [ปฏิทินการสอบ]    [ตารางสอบ ปวช.3]    [ตารางสอบ ปวส.2]

 13_09_2560 : ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูฝน 2560 
                              [รายละเอียดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560]
                              [รายละเอียดลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูฝน 2560]

 08_09_2560 : ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลแจ้งปิดระบบบริหารการจัดการ RMS2016 เพื่อปรับปรุงระบบ 

                              ตั้งแต่ วันที่ 8/9/2560 เวลา 18.00น. ถึง 11/9/2560 เวลา 8.30น.

 07_09_2560 : ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบประจำปีการศึกษา 1/2560 
                              [ปวช.]    [ปวส.]

 23_08_2560 : ประกาศพ้นสภาพผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 [คลิ๊กที่นี่...] 

 09_08_2560 : ประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
                              การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   [รายละเอียด...]
                              [แบบรายงานการวิจัย...]    [แบบเสนอโครงการวิจัย...]    [แบบรับรองการนำผลงาน...]

  17_10_2559 : ประมวลภาพถ่ายพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                                 ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย [คลิ๊กที่นี่...]ข่าวสาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข่าวสาร
 2017-08-24 15:18:51 59 0 Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าวสาร
 2017-08-23 01:07:06 66 0 Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
 2017-06-22 19:57:39 129 0 Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
 2017-06-19 17:18:32 128 0 ข่าวสาร Approve
โลโก้กีฬา อศจ.เชียงราย ประจำปี 2560
 2017-06-19 15:38:21 152 0 ข่าวสาร Approve
สรุปองค์ความรู้ชมรมคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรกลุ่มแกนนำ คณิตศาสตร์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
 2017-06-12 17:02:37 130 0 ข่าวสาร Approve
สรุปองค์ความรู้ชมครครูคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ STEM Education
 2017-06-12 17:00:15 115 0 ข่าวสาร Approve
รายงานการประเมินตนเองปี 2559
 2017-05-31 15:23:48 135 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
26/06/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กางศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2017-06-26 18:16:09 121 0
12/06/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2017-06-12 23:56:27 126 0
17/03/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2017-03-17 18:44:35 228 0
09/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 2017-02-10 23:35:58 286 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
01/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ( 3 ชั้น )
 2017-02-02 16:29:28 295 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
17/01/2560 : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
 2017-01-18 17:30:01 258 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง


ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบบริหารจัดการ

เว็บไซต์ครู วอศ.ชร.

ระบบบริหารงบประมาณ

คลังภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

e-learning


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

mini english program

FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ชมพูพันธุ์ทิพย์เบเกอร์รี่

ไทยสปาชมพูพันธุ์ทิพย์


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา(พ.ศ.2552--2561)

๑๓ ฟอนท์ไทย3089898  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 1.174838 sec.