suriyaComIT | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โฮมเพจ ครูสุริยา ต๊ะศรีเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
suriyacomit banner.jpg

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 http://suriyaComIT.cvc.ac.th/cvc2011/ข้อมูลพื้นฐาน
• ประวัติการศึกษา
• ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานนักเรียน นักศึกษา
• รายวิชาการผลิตสื่อดิจิตอล

งานวิจัย
• วิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่างการศึกษาฯ

แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สื่อการเรียนการสอน
• VDO ประกอบการเรียน การสอน
• เอกสารประกอบการสอน
• e-learning

กำหนดการสอน Course Syllabus
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


qrcode-elearning60.jpg

https://goo.gl/7zzR55
E-learning ครูสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

สื่อการสอน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006
คลิกที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1it6iTWcjNFB3w_YgnomU-8L0gskyRUaG


การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ดาว์นโหลด คลิกที่นี่

การวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3901 2119 คลิกที่นี่


 
ผลงานของนักเรียน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006
ข่าวสาร
 2018-12-21 22:49:45 335 0 Approve
7 วิธีเรียนเก่ง คนหัวไม่ดีก็เรียนเก่งได้..
ข่าวสาร
 2016-04-26 06:59:30 586 0
รู้จักกับ PhoneGap เครื่องมือพัฒนา Mobile Apps แบบ Cross Platform ด้วย HTML5/Javascript/CSS
ข่าวสาร
 2016-03-23 05:42:06 1009 0
สระลอยใน Photoshop สำหรับภาษาไทย แก้ได้ง่ายๆ
 2016-03-23 05:39:40 653 0 ข่าวสาร
สื่อการเรียนรู้ AR รายวิชา ความรู้ในงานอาชีพ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.1
 2017-07-05 18:02:12 473 0 ข่าวสาร
การอบรมสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต
 2017-07-03 21:02:52 496 0 ข่าวสาร
แบบทดสอบ อบรมระยะสั้นหลักสุตร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ 2560
 2017-04-01 07:42:44 622 0 ข่าวสาร
QR Code ตารางการใช้ห้องประชุม
 2017-03-01 06:47:06 592 0 ข่าวสาร


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์
ไม่ระบุ

 2019-09-13 21:07:03 8
QR e - learning Suriya Thasriruen
ไม่ระบุ

 2017-02-28 00:25:59 458


23136  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.699295 sec.