hmk | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ | โปรแกรมท่องเที่ยว | แผนที่ | ติตต่อเรา


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยมะเกลี้ยง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ขึ้นพระธาตุดุสิตาผาโง้ม.jpg
  ความรู้การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น.jpg
 กิจกรรมขึ้นพระธาตุดุสิตาผาโง้ม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง  กิจกรรมให้ความรู้การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น โดยคณะครูและนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว
           
สาธิตวิธีการจัดห้องพัก1.jpg สาธิตวิธีการจัดห้องพัก2.jpg การประกอบอาหารป่า1.jpg การประกอบอาหารป่า2.jpg
สาธิตวิธีการจัดห้องพัก3.jpg การประกอบอาหารป่า3.jpg
สาธิตวิธีการจัดห้องพัก4.jpg การประกอบอาหารป่า4.jpg การประกอบอาหารป่า5.jpg การประกอบอาหารป่า6.jpg
 กิจกรรมการสาธิตวิธีการจัดห้องพักโฮมสเตย์  กิจกรรมการประกอบอาหารป่าโดยวัสดุธรรมชาติ
           
เดินป่าณดอยผาง้ม1.jpg เดินป่าณดอยผาง้ม2.jpg เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง1.jpg เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง2.jpg
เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง3.jpg
เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง4.jpg
 กิจกรรมเดินป่า ณ ดอยผาง้ม  กิจกรรมเดินป่า ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.780123 sec.