CVC | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
โรงแรม
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์
• คู่มือใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS

3468904  


ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จังหวัดเชียงราย

  ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

 08/06/2561 : ประกาศงานทะเบียน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561  [ขาดเรียน 15 วัน...]   [ไม่ลงทะเบียนเรียน...]   

 08/06/2561 : ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 [รายละเอียด...] 

 06/06/2561 : 
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วุฒิการศึกษาปริญญาโท [รายละเอียด...] 
 

 08/05/2561 : ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด...] 

 19/04/2561 : ค่าลงทะเบียนนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี [รายละเอียด] 
ข่าวสาร
04/06/2561 : เอกสารการอบรม PLC และ ID Plan [ดาวน์โหลด]
ข่าวสาร
 2018-06-04 16:19:45 117 0 Approve
21/5/2561 : เครื่องมือเก็บข้อมูล 4 มาตรฐาน
ข่าวสาร
 2018-05-21 16:53:05 57 0 Approve
16/5/2561 : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
 2018-05-16 20:29:10 55 0 Approve
8/5/2561 : คู่มือการใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS : Rcheewa Management System © 2016
 2018-05-08 15:58:30 119 0 ข่าวสาร Approve
4/5/2561 : ตารางสอน/ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
 2018-05-04 21:58:53 4881 0 ข่าวสาร Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
 2018-04-17 19:13:36 3828 0 ข่าวสาร Approve
27/3/2561 : CVC Spot Link Download...
 2018-03-27 17:42:44 192 0 ข่าวสาร Approve
22/2/2561 : ปฏิทินปฏิบัติงาน ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 2018-02-22 20:48:06 368 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
23/3/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-03-23 22:45:34 147 0
23/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-26 20:31:18 177 0
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-12 23:35:02 182 0
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 2018-02-12 23:31:40 172 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-02-09 18:53:05 162 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-01-31 15:45:11 176 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.808840 sec.