รายชื่อวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรม

แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2562

(ดาวน์โหลด) : แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2562  

 


(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฉบับสมบรูณ

 


(ดาวน์โหลด) : คู่มือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Smile

 

 


(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 


(ดาวน์โหลด) : เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 

 


(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 

 

 


(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยการตลาด อ.สุพัตรา 

 


(ดาวน์โหลด) : เอกสารงานวิจัย สำหรับการ Present งานระดับชาติ 


(ดาวน์โหลด)  :  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
                      ของ อ.สุพัตรา

 


(ดาวน์โหลด)  :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
                     (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย สถิติและการวิจัยการตลาด)

 

 


(ดาวน์โหลด)  :  ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

 


(ดาวน์โหลด)  :  เล่มวิจัยชั้นเรียน


(ดาวน์โหลด)  :  สรุปวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


 

(ดาวน์โหลด)  :  รายชื่อเว็บไซต์งานวิจัยครู

 

สถิติเยี่ยมชม

24025