เกี่ยวกับผู้สอน

Search Engine

ข่าวสาร

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบ V-NET ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561
วิชาที่ 4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ


http://gg.gg/cyo1s
4.1 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานhttp://gg.gg/cyo24
4.2 การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต ตามหลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ


สถิติเยี่ยมชม

21282

โฆษณา