ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  
 

 10/10/2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 V-NET ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 30/9/2562 : ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 30/9/2562 : ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 26/8/2562 : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) [รายละเอียด]

 26/8/2562 : กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2/2562 [รายละเอียด]

 20/8/2562 : ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                           สาขา สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 [รายละเอียด]
 15/8/2562 : เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2562 - 2563 
                        [ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ]
                        [ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ]
                        [หลักสูตรระยะสั้น / ทักษะพื้นฐาน]

 23/7/2562 : รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2
                          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 [ปวช.3[ปวส.2

                          *** นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานวัดผลและประเมินผล
                          ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ขอบคุณค่ะ

 1/3/2562 : ดาวน์โหลดฟอร์ม SAR สาขาวิชา [รายละเอียด]  
 3/12/2561 :  ลิงค์แสดงขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล V-cop สำหรับนักเรียน นักศึกษา [คลิก]    
 06/11/2561 : ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด...]