ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  
 

 26/3/2563 : ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
                         รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบคนที่สมัครวันที่ 16-25 มีนาคม 2563)

                        [รายละเอียด]

 20/3/2563 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง ยุติการออกฝึกอาชีพภาคฤดูร้อน (ทวิภาคี) ปีการศึกษา 2563
                        [รายละเอียด]

 20/3/2563 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
                        [รายละเอียด]

 20/3/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารฯ ประกันอุบัติเหตุ และการบริการถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2563
                        [รายละเอียด]

 19/3/2563 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย
                           จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        [รายละเอียด]

 19/3/2563 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
                         
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                        [รายละเอียด]

 18/3/2563 : แบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
                        [รายละเอียด]

 17/3/2563 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                            ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดและเจ้าหน้าที่งานแนะแนว

                        [รายละเอียด]

 13/3/2563 : ประกาศ การเปิดสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบปกติ (เพิ่มเติม)
                        [รายละเอียด]

 10/3/2563 : ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
                         [ปวช.]  [ปวส.]  [ป.ตรี]  [ดาวน์โหลดเอกสารสัญญา]

 10/3/2563 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                        [รายละเอียด]

 10/3/2563 : ประกาศ เสนอราคาการจำหน่ายอาหาร, ร้านถ่ายเอกสาร, ประกันอุบัติเหตุฯ
                        [รายละเอียด 1]  [รายละเอียด 2]  [รายละเอียด 3]

 9/3/2563 : แบบรายงานประเมินตนของสาขาวิชา (sar) ประจำปีการศึกษา 2562
                        [ดาวน์โหลดที่นี่]

 9/3/2563 : ประกาศ กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
                        [รายละเอียด]

 4/3/2563 : ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                        [รายละเอียด] [รายละเอียด 2] 

 3/3/2563 : ประกาศเลื่อนกิจกรรมการซ้อมรับประกาศนีย์บัตร
                          และงานพิธีมอบประกาศนีย์บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                        [รายละเอียด] 

 27/2/2563 : ประกาศเปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
                        [รายวิชาชีพ]  [วิชาสามัญ] 

 18/2/2563 : ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                        [รายละเอียด] [รายละเอียด 1[รายละเอียด 2] [รายละเอียด 3] 

 24/1/2563 : ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                        [รายละเอียด]  

 3/1/2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                        [รายละเอียด]  

 20/12/2562 : เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
                        [รายละเอียด]  

 11/12/2562 : จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ประจำปังบประมาณ 2563 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 11/12/2562 : จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงาานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
                        ประจำปังบประมาณ 2563 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

6/11/2562 : แบบรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
                       ด้านที่ 1 หัวข้อด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา [รายละเอียด
 26/8/2562 : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) [รายละเอียด]
 3/12/2561 :  ลิงค์แสดงขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล V-cop สำหรับนักเรียน นักศึกษา [คลิก]