นางสาวพัชราภรณ์  กันติ๊บ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
iyamod@hotmail.comLaughing