ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครูพงษ์พิสิฐ
(TH)
นายพงษ์พิสิฐ   ขันจันทร์แสง
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
Fine_art19@hotmail.com

download.png Qrcord.png

บันทึกข้อความโครงการแนะแนว

เกี่ยวกับผู้สอน

โครงการสอนวิชาศิลปนิยม

การสาธิตทำภาพพิมพ์แกะไม้

วีดีโอสอนทำสกรีน

การสาธิตทำภาพพิมพ์แกะไม้ Relief Printmaking 3

แผนกวิจิตรศิลป์/ศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิจิตร์ศิลป์

วิสัยทัศน์
: มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประเภทศิลปกรรมในระดับภูมิภาค คงความเป็นเลิศในศิลปะวิทยาการ  สาขางานวิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม  เป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
                ทรัพยากรมนุษย์  ในส่วนภูมิภาคควบคู่กับการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน  คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญด้านงานเขียน  งานพิมพ์   งานปั้น  รักษ์เอกลักษณ์ไทย

 

นายกมล สาลิกานนท์
ปวส. จิตรกรรมสากล
ศษ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรมสากล)
หัวหน้าแผนก วิชาวิจิตร์ศิลป์

นางอรพิน สืบทิม
ค.บ. ศิลปศึกษา

288304.jpg

นายสุรชิต  ทะยะธง
ศ.บ. จิตรกรรม

นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง
ศ.บ. ศิลปภาพพิมพ์

RSS ศิลปะและการออกแบบ

สถิติเยี่ยมชม

36550

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์