Academic_CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ระเบียบ | เอกสารวิชาการ (ปวช./ปวส.) | เอกสารวิชาการ (ป.ตรี) | แผนกวิชา | การประชุม | คำสั่งวิทยาลัยฯ | คำสั่ง อศจ.เชียงราย | คำสั่งสถาบันฯ | คำสั่ง สอศ./หน่วยงานอื่น | Clip การศึกษา

Sarakorn  Boonphatum ,Ph.D.
ENG | THAI
Deputy Director of Academic Affairs


ฝ่ายวิชาการ
• แผนผังการบริหารงาน
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

ระบบการบริหารจัดการ
• e-MIS
• e-Learning
• e-Knowledge M.
• e-Gallery
• e-Budget
• e-Activities

หน่วยงานอาชีวศึกษา
• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

RSS

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 2 : นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายก ส.บ.ม.ท.
   


ประธานกพฐ.วอนทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออกให้รร.ขนาดเล็ก การยุบหรือควบรวม ไม่ใช่การแก้ปัญหาหนทางเดียว
   


เสมา 1 มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพการศึกษา
   (13 เมษายน 62)  หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดหา การแจกจ่ายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
(13 เมษายน 62)  มาตรฐานเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

(1 มิถุนายน 61)   คู่มือ ID PLAN ฉบับสมบูรณ์

(30 พฤษภาคม 61)  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
                                     1. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (word)
                                     2. นิยามศัพท์เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (pdf)
                                     3. แนวทางการจัดทำรายละเอียด ของแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (การวิเคราะห์หัวข้อ เรื่อง ตัวอย่างการวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วย) (pdf)
                                     4. ตัวอย่าง และแบบฟอร์มการเขียน ใบเนื้อหา ใบสั่งงาน ใบลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบแบบทดสอบ ใบเฉลยแบบทดสอบ (word , pdf)

(23 พฤษภาคม 61)
   คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ฉบับ สอศ.
                                     เอกสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ ID PLAN

(29 ธันวาคม 59)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ
(26 ธันวาคม 59) โปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ (download)
(14 กันยายน 59) แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ
(12 เมษายน 59) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
• หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการบัญชี

::Download::
• เอกสารประกอบ PjBL
• คู่มือภาษาอาเซียน
• หน้าที่พลเมือง
• ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• พื้นฐาน Web Master
• การถ่ายภาพวีดิทัศน์
• ห้องเรียนกลับทาง
• เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ PLC

สถิติ
เยี่ยมชม
145652  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.671079 sec.