QR- CODE

เกี่ยวกับผู้สอน

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์
 

 • เอกสารประกอบการสอน
  -  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น  (2901-1005)
  -  วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)  
 • แผนจัดการเรียนรู้
  -  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (2001-2001)
  -  วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ (2204-2108)
  -  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)
  -  วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)
 • วิจัยในชั้นเรียน
  -  วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (2001-2001)
  -  วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ  (2204-2108)
  -  วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)


 • ประมวลภาพกิจกรรม
RSS อัพเดทข่าวด้านไอที

สถิติเยี่ยมชม

61789