ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 

 2/7/2564 : ประกาศกลุ่มการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง ตามมาตราการการป้องกัน
                         การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
                            [ประกาศ] [ปวช.1] [ปวช.2] [ปวช.3] [ปวส.1] [ปวส.2] [ป.ตรี 1] [ป.ตรี 2]

 18/6/2564 : ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษาทางไกล
                           (On Air, Online, On Demand, On Hand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
                           ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
                            [รายละเอียด]

  17/6/2564 : รายวิชาปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                            (รายละเอียด)

 19/5/2564 : ประกาศ กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

                            (รายละเอียด)

  14/5/2564 : ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

                            (รายละเอียด)

 6/5/2564 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้เข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม)

                          ประจำปีการศึกษา 2564 
                            [ทล.บ.] [ใบค่าเทอม] [แบบฟอร์มวัดตัว]

 21/4/2564 : ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
                            [ปวช.] [ปวส.] [ทล.บ.

 10/3/2564 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. ปวส.

                            และทล.บ.  หลักสูตรต่อเนื่อง (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 
                            [ประกาศ] [ปวช.] [ปวส.] [ทล.บ.] [กำหนดการอบรม]

 27/4/2564 : ประกาศ กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตร

                            ประจำปีการศึกษา 2563
                            [รายละเอียด]

 29/3/2564 : ประกาศ กำหนดการภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
                            [รายละเอียด]

 29/3/2564 : ประกาศ การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

                            ปีการศึกษา 2564
                            [รายละเอียด]

 24/3/2564 : ประกาศ เปิดสอนรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
                            [วิชาสามัญสัมพันธ์] [วิชาชีพแต่ละแผนก] [วิชาปรับพื้นฐาน]

 

 

เกี่ยวกับงานทะเบียน

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

34300