banner-sar-02.jpg

qrcodeSAR-cvc.png
QR Code : Sar_cvc

 
 
 

ข้อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR)

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด

banner-sar-09.jpg
banner-sar-11.jpg

2018-12-20 : แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ :
(รายละเอียด)

2018-10-21 : แบบฟอร์มการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ : (รายละเอียด)
2018-10-21 : แบบฟอร์มรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ : (รายละเอียด)
2018-10-21 : แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานครู : (รายละเอียด)
2018-03-05 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 59 : (รายละเอียด) 

2017-03-02 : ประกันคุณภาพภายในมาครฐาน 2559 : (รายละเอียด) 

2016-06-06 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 58 : (รายละเอียด) 
2016-06-06 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 57 : (รายละเอียด)   

2015-12-16 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 57 : (รายละเอียด

2015-04-30 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 57 old : (รายละเอียด)  
2014-05-29 : ข้อมูลรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 : (รายละเอียด
2014-05-29 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 56 : (รายละเอียด
2012-07-11 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 55 : (รายละเอียด

2012-05-15 : แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา ประจำปี 2555 : (รายละเอียด)     

2012-06-07 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 54 : (รายละเอียด

2011-07-05 : คู่มือ กำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : (รายละเอียด

2011-07-05 : คู่มือ นโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา : (รายละเอียด

2011-07-05 : คู่มือ การประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษา : (รายละเอียด) 
2011-07-04 : ข้อแนะนำสรุปภายนอก ปี 2554 : (รายละเอียด
2011-06-02 : สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษาอาชีวศึกษา : (รายละเอียด
2011-05-23 : คำอธิบายการจัดทำแฟ้มปีการศึกษา ปี 2553 : (รายละเอียด
2011-05-01 : คำอธิบายตัวบ่งชี้ภายนอก สมศ. ปี 2554 : (รายละเอียด
2011-05-01 : ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน สอศ. 44 ข้อ : (รายละเอียด
2011-05-01 : ตัวอย่าง SAR สาขาวิชา ปี2553 : (รายละเอียด
2011-05-01 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 51 : (รายละเอียด
2011-05-01 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 52 : (รายละเอียด) 
2011-05-06 : SAR วิทยาลัยฯ ปี 53 : (รายละเอียด


สถิติเยี่ยมชม

29941