แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ฉบับสมบูรณ์
(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฉบับสมบรูณ

(ดาวน์โหลด) : คู่มือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Smile

(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

(ดาวน์โหลด) : เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 

(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยการตลาด อ.สุพัตรา 
(ดาวน์โหลด) : เอกสารงานวิจัย สำหรับการ Present งานระดับชาติ 
(ดาวน์โหลด)  :  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
                      ของ อ.สุพัตรา

(ดาวน์โหลด)  :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
                     (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย สถิติและการวิจัยการตลาด)

(ดาวน์โหลด)  :  ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
(ดาวน์โหลด)  :  เล่มวิจัยชั้นเรียน
(ดาวน์โหลด)  :  สรุปวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(ดาวน์โหลด)  :  รายชื่อเว็บไซต์งานวิจัยครู

สถิติเยี่ยมชม

23816