รายชื่อวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

26714

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


(ดาวน์โหลด) : เกณฑ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 - 2564  

(ดาวน์โหลด) : ตัวอย่างแบบฟอร์มวิจัย 5 บท 


(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 


(ดาวน์โหลด) : แบบเสนอหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 


(ดาวน์โหลด) : คู่มือสิ่งประดิษฐ์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2562-2563  


(ดาวน์โหลด) : แบบคุ(ณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2562  


(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฉบับสมบรูณ


(ดาวน์โหลด) : คู่มือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Smile


(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 


(ดาวน์โหลด) : เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 


(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยการตลาด อ.สุพัตรา 

 


(ดาวน์โหลด) : เอกสารงานวิจัย สำหรับการ Present งานระดับชาติ 


(ดาวน์โหลด)  :  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
                      ของ อ.สุพัตรา


(ดาวน์โหลด)  :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
                     (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย สถิติและการวิจัยการตลาด)


(ดาวน์โหลด)  :  ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

 

(ดาวน์โหลด)  :  เล่มวิจัยชั้นเรียน


(ดาวน์โหลด)  :  สรุปวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


(ดาวน์โหลด)  :  รายชื่อเว็บไซต์งานวิจัยครู