งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

29510

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


 (Download)  : แบบเสนอหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 


(Download) : เอกสารแบบฟอร์มรายงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี2563-2563  


(Download) : เกณฑ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 - 2564 

(Download) : ตัวอย่างแบบฟอร์มวิจัย 5 บท 


(Download) : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 


 (Download)  : แบบเสนอหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 


(Download) : คู่มือสิ่งประดิษฐ์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2562-2563  


(Download) : แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2562  


(Download) : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฉบับสมบรูณ


(Download) : คู่มือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Smile


(Download) : แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 


(Download) : เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


(Download) : เอกสารประกอบขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 


(Download) : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยการตลาด อ.สุพัตรา 

 


(Download) : เอกสารงานวิจัย สำหรับการ Present งานระดับชาติ 


(Download)  :  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
                      ของ อ.สุพัตรา


(Download)  :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
                     (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย สถิติและการวิจัยการตลาด)


(Download)  :  ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

 

(Download)  :  เล่มวิจัยชั้นเรียน


(Download)  :  สรุปวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


(Download)  :  รายชื่อเว็บไซต์งานวิจัยครู