DVE หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   หน้าหลัก
• โครงสร้างการบริหารงาน
• บุคลากร
• ขอบเขตการให้บริการ
• ปฎิทินการปฏิบัติงาน
• คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
• ติดต่อเรา

แผนการเรียนระบบทวิภาคี
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว


แผนฝึกอาชีพ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นักศึกษาระบบทวิภาคี
• ปีการศึกษา 2561
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลความร่วมมือทวิภาคี
• ปีการศึกษา 2561
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลสถานประกอบการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
• สำหรับนักศึกษา
• สำหรับสถานประกอบการ


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยินดีต้อนรับ ^^

 


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 8-11 ส.ค. 2562 งานอาชีวศึกษาทวิภาคีจัดกิจกรรมอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-20 23:14:53 1
วันท่ี่ 2-4 ส.ค. 2562 งานอาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี รุ่น2
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-06 05:30:04 10
วันท่ี่ 26 ก.ค. 2562 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี ประจำปี 2562 ผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจอาหาร ระดับภาคเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-06 05:16:41 11
วันที่ 19-21 ก.ค. 2562 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการการอบรม 'หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน สำหรับครูอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1' ปีการศึกษา 256
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-23 15:22:55 18
วันที่ 27 พ.ค. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ 'Excellent Model School - DVE' สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-30 15:20:12 93
วันที่ 10 พ.ค. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย นายศรากร บุญปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-10 23:09:37 115
วันที่ 7-8 พ.ค. 2562 งานอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-10 23:05:15 108
วันที่2 เม.ย. 2562 อาจารย์ปนัดดา พึ่งศิลป์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ฝึกอาชีพ ณ Central Embassy และ Central Chidlom
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-03 02:53:36 161

ทั้งหมด


อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ความหมายระบบทวิภาคี
• การฝึกงาน/การฝึกอาชีพ
• ขั้นตอนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
• หน้าที่ของสถานศึกษา
• หน้าที่ของสถานประกอบการ
• หน้าที่ของนักศึกษา
• หน้าที่ของครูนิเทศ

ระเบียบวิธีปฏิบัติงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
• ขั้นตอนการฝึกงาน
• ขั้นตอนการฝึกอาชีพ
• ขั้นตอนการนิเทศนักศึกษา

ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทวิภาคี
• มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาฯของสถานประกอบการ 2558

Download เอกสารทวิภาคี
• แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
• แนวปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
• สิทธิประโยชน์สถานประกอบการ
• เอกสารอบรมแผนการฝึกอาชีพ

WEB ที่เกี่ยวข้อง
• ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
• ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• กรมการจัดหางาน
• กระทรวงแรงงาน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถิติ
เยี่ยมชม
125552  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.776871 sec.