ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 'ชมพูพันธ์ทิพย์' เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ โดยการนำองค์ความรู้ และศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร  มาให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจต่อไปโฆษณา