นางสาวดวงกมล  ท้าวอินทร์ต๊ะ
ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

เบอร์โทร 0875758158