ครูพันธ์ใหม่หัวใจเกินร้อย
นายกุลธวัช  แสนคำปิง ครูนอร์ทโตะ
แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประชาสัมพันธ์
12-13 มีนาคม 2558 ครูอบรมการทำ  KM


18 พฤษภาคม 2558 เปิดเทอมวันแรก นศ ฝึกงานพบครูที่ห้องอารคาร 2

สถิติเยี่ยมชม

10560

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์