นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เกี่ยวกับผู้สอน

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

สถิติเยี่ยมชม

5300