นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เพื่อนสมาชิก