giphy.gif

tmp800435624602501120.png                                                   ครู แนน 


ชีวิตของคนเรานั้นสั้นเกินกว่า
ที่จะทำให้ทุกคนพอใจ
และเชื่อว่าไม่มีใครทำได้
       
               bigsize_1509302020330531_16092316160201.jpg 
     น.ส พีรรัตน์  อินต๊ะวงค์     

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

15388

โฆษณา