KruSiripan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

อาชีพครูไม่ได้เป็นอาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครู
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ KM Krusiripan wongkomelue
  

นางสาวศิริพันธ์  วงค์คำลือ      
ครูสอนวิชาแผนกการตลาดภาคเรียนที่ 1/2560
• 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1
• 2201-5001 โครงการ
• 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 2202-9001 การประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 2/2560
• 3202-2004 การสื่อสารการตลาด
• 3202-2006 กลยุทธ์ทางการตลาด
• 3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก
• 3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด
• 3202-8501 โครงการ
• 3211-2005 การสื่อสารการตลาด
• 3211-2006 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก
• 3214-8502 โครงการ 1

ภาคเรียนที่ 1/2561
• 2200 1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
• 3200 1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 3200 1002 หลักการจัดการ
• 3202 2105 การนำเข้าและการส่งออก
• 3202 5101 งานการขายสินค้าและบริการ
• 3211 2004 การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
• 3211 8001 ฝึกงาน

ภาคเรียนที่ 2/2561
• 3200 1003 หลักการตลาด
• 3202 2106 การสร้างตราสินค้า
• 3202 8501 โครงการ
• 3202 8503 โครงการ 2
• 3211 2002 การบริการลูกค้า

ภาคเรียนที่ 1/2562
• 20200 1003 การขายเบื้องต้น
• 2406 2012 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
• 3200 1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 3200 1003 หลักการตลาด
• 3202 2001 การจัดการขาย
• 3202 5101 งานการขายสินค้าและบริการ
• 3211 5101 งานการจัดการธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์
          

กำหนดการ ปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2/2562 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)
วันที่ 14           กันยายน   2562     ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(งานกิจกรรม)
วันที่ 21 - 22   กันยายน   2562      ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 4            ตุลาคม     2562       วันสุดท้ายการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 20 - 21  กุมภาพันธ์ 2562       ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 13          มีนาคม     2563       วันสุดท้ายการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2562
(งานวัดผล)
วันที่ 20          กันยายน
  2562         ส่งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 23          กันยายน  2562         พิจารณาผลการเรียน
วันที่ 24          กันยายน  2562         ขออนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่  7           ตุลาคม    2562          ประการผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8-9         ตุลาคม    2562          ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ 0) ระดับ ปวช. 1-3 ภาคเรียนที่ 1 /2562
วันที่ 10-15     ตุลาคม    2562          สอบแก้ตัว (แก้ 0) ระดับ ปวช. 1-3 ภาคเรียนที่ 1 /2562
วันที่  16          ตุลาคม    2562        ส่งผลสอบแก้ตัว (แก้ 0) ระดับ  ปวช. 1-3 ภาคเรียนที่ 1 /2562
วันที่  18          ตุลาคม    2562        ประกาศผลสอบการแก้ตัว (แก้ 0) ระดับ  ปวช. 1-3 ภาคเรียนที่ 1 /2562
วันที่  25          มกราคม   2563        สอบวัดความรู้ V-net ปวช. 3
วันที่  26          มกราคม   2563        สอบวัดความรู้ v-net ปวส.2
วันที่  25          กุมภาพันธ์   2563     ประกาศผลสอบวัดความรู้ V-net

(งานทะเบียน)
วันที่  30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2562       
                                                    ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียน ระดับ ปวช.1,2,3 ปวส.1,2
และ ป.ตรี 1,2 ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ได้ทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. โดยขอรับเอกสารการลงทะเบียนผ่านธนาคารได้ที่ครูปรึกษา หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.cvc.ac.th
                                                    กรณีผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2562 ให้นักเรียน นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง กรอกแบบคำร้องขอผ่อนผันโดยผ่านครูที่ปรึกษา และชำระเงินครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียนทั้งหมด ณ วันขอผ่อนผันการลงทะเบียน ที่ห้องงานการเงิน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562                      วันสุดท้ายของการลงทะเบียนผ่านธนาคาร หลังจากพ้นกำหนดการลงทะเบียน
                                                     ผ่านธนาคารแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อลงทะเบียนล่าช้าได้ที่งานการเงิน
                                                     (พร้อมชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า (ปวส.) ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562                      เปิดภาคเรียนท่ 2/2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562                   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
                                                      วันสุดท้ายของการขอกลับเข้าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
                                                      วันสุดท้ายของการเปลี่ยนเพิ่มรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
                                                      วันสุดท้ายของการโอนผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562                สำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ทุกระดับชั้น
                                                      ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562                สำรวจนักเรียน นักศึกษา ขาดเรียน เกิน 15 วัน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562                 ประกาศพ้นสภาพไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
                                                      ประกาศพ้นสภาพขาดเรียนเกิน 15 วัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562                 วันสุดท้ายของการลาพักการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
                                                      วันสุดท้ายของการขอรักษาสภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
                                                      วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์  2563                 สำรวจนักเรียน นักศึกษา ขาดเรียนเกิน 20% (ขร.) (สัปดาห์ที่ 17)
วันที่  7   กุมภาพันธ์   2563                ประกาศพ้นสภาพผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากขาดเรียนเกิน 20%
วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563             สัปดาห์สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2563                  ปิดภาคเรียนที่ 2/2562       ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านธนาคาร (ระดับ ปวช. 1-3,ปวส.1-2,และป.ตรี 1-2
1. รับใบลงทะเบียนคนละ 1 ใบ จากครูที่ปรึกษา แล้วนำไปกรอบ ชื่อ สกุล ชั้น รหัสนักศึกษา ให้ครบถ้วน
2. นำใบลงทะเบียน และนำบัตรนักเรียน นักศึกษา ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อชำระเงิน
3. รับใบลงทะเบียนคืนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย
4. เก็บใบลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน
5. แจ้งครูที่ปรึกษา เพื่อยืนยันการลงทะเบียน     


ข่าวสาร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-05-23 23:20:50 110 0
การบริการลูกค้า
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-05-23 23:11:40 130 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร Harmony Premium 2 - CP All Business Learning
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-29 22:20:52 136
วันที่ 20 มีนาคม 2562 กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-21 03:18:00 166
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-15 18:01:43 136
การสวดมนต์ยาว ทุกวันศุกร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-20 05:26:34 228
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และคืนต้นไม้สู่ผืนป่า
ผลงาน

เมื่อ : 2017-02-28 23:37:10 233
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-12 04:06:08 231
นิเทศนักเรียนฝึกงาน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-12 03:49:17 227
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-10-06 23:16:31 228
งานประชุม งานอบรม
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-10-06 23:01:51 231
งานครูที่ปรึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-21 21:47:57 228
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผลงาน

เมื่อ : 2016-09-19 23:16:01 216
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-12 18:00:01 210
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-12 16:55:57 221

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
5096  โฆษณา

กระทู้ล่าสุด
ยินดีต้อนรับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เว็บบอร์ด : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลองเข้า
เว็บบอร์ด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 2.639893 sec.