สวัสดีจ้าว ยินดีต้อนรับจ้าว
Kiss นางสาวอุมาพร  ราชคม Kiss
ครูสอนสาขาการโรงแรมและบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ข้อมูลข่าวสาร
กําหนดการรับสมัคร 2561 
โควตา
รับสมัครปวช./ปวส./ป.ตรี                           1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกปวช./ปวส./ป.ตรี          5 มกราคม 2561
รายงานตัว                                             13 มกราคม 2561
รับสมัคร รอบที่ 1
รับสมัครปกติ                                          3 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561
                                                           (ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

รับสมัครออนไลน์                                     3 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561
                                                           (3 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เข้ามากรอกใบสมัครที่วิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                         14 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือก                                         ปวช. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
                                                        ปวส.และป.ตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                   21 กุมภาพันธ์ 2561 
รายงานตัว                                            24 กุมภาพันธ์ 2561 
                                                        ปวช. เวลา 08.00 - 12.00น. 
                                                        ปวส.และป.ตรี เวลา 13.00 - 16.00 น. 
รับสมัคร รอบ 2(จะรับสมัครตามนโยบายของ สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

สถิติเยี่ยมชม

9880