KruNamwaanhttp://KruNamwaan.cvc.ac.th/cvc2011/
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
1 20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปวช.1   2
2 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น ปวช.1   8
3 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ปวช.3   5
4 20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ปวช.3   10
5 20201-8501 โครงงาน ปวช.3   4
6 30201-2007 การบัญชีภาษีอากร ปวส.2   4
รวม   33
เกี่ยวกับ
เพศ
หญิง
วันเดือนปีเกิด
11 กรกฎาคม
ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขมือถือ
0996781939
อีเมล์
Cakewaan.lili@gmail.com
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (1)
2
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (0)
0
ความเกี่ยวข้อง
ครู-บุคลากรทางการศึกษา
สาขาวิชา
3201 - การบัญชี

กิจกรรม

กรมสรรพากร

ภาษีอากร 1

ภาษี 2

ภาษี 3

ภาษี 4

ภาษี 5

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1

เฉลยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษี

ข้อมูลส่วนบุคคล

ติชม


เพื่อนสมาชิก

ความหมายของบัญชี

ความหมายของการบัญชี

            สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ส.บช.(The institutg os certisied accountants and audtor of Thailand : ICAAT) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ ดังนี้

            การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการ

            สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (Tha anerican institute of certisied public accountants : AICPA) ได้ให้ความหมายของบัญชีไว้ ดังนี้

            การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา การจัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น

            ศาสตราจารย์ W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกน ได้ให้คำจำกัดความ  การบัญชี  (Accounting) ว่า การบัญชี คือ การช่วยอำนวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น นักบัญชีจึงมีหน้าที่บันทึกรายการ ซึ่งเกิดขึ้นได้กับหน่วยงานธุรกิจเฉพาะที่ สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียงจัดแยกประเภท วิเคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น

            สภาวิชาชีพ (Federation of accounting professions : FAP) ได้กำหนดความหมายของคำว่า การบัญชี ไว้ดังนี้

            การบัญชี (Accounting) คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายในกิจกรรมของกิจการ

            จากคำนิยามข้างต้น ความหมายของการบัญชีสรุปได้ดังนี้ การบัญชี หมายถึง การรวบรวมวิเคราะห์การจดบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง ในรูปของเงินตราและจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการสรุปข้อมูลในรูปของรายงานทางการเงิน จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

            1.การทำบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้าที่ของผู้ทำบัญชี (Bookkeeper) ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

            1.1การรวบรวม (Collecinge) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลหรือรายการค้าที่เกิดขึ้นประจำวันในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินเช่น หลักฐานการซื่อเชื่อและขายเชื่อ หลักฐานการรับและจ่ายเงิน เป็นต้น

            1.2การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งตามลำดับก่อน-หลังให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา

            1.3การจำแนก (Classifying) หมายถึง การนำข้อมูลที่จดบันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไปมาผ่านบัญชีแยกประเภทโดยจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ตามหมวดบัญชีประเภทต่างๆเช่น หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ายเป็นต้น

            1.4การสรุปข้อมูล (Summarizing) นำข้อมูลที่ได้จากการจำแนกในบัญชีแยกประเภทดังกล่าวมาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน (Accounting Redort) ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง

            2.การให้ข้อมูลทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเช่น ฝ่ายบริหาร ผู้ให้กู้ เจ้าหนี้ ตัวแทนรัฐบาล นักลงทุน เป็นต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การจดทำงบประมาณ การปรับปรุงระบบบัญชี และการให้สินเชื่อ เป็นต้น


สถิติเยี่ยมชม

15897

โฆษณา