ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1 202001002 การบัญชีเบื้องต้น ปวช.1 1 4
2 2201-2001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ปวช.2 1 4
3 2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ปวช.3 2 8
4 2201-8001 ฝึกงาน ปวช.3 1 4
5 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร ปวส.2 2 8
รวม 30

เพื่อนสมาชิก