ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
1 20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปวช.1   2
2 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น ปวช.1   8
3 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ปวช.3   5
4 20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ปวช.3   10
5 20201-8501 โครงงาน ปวช.3   4
6 30201-2007 การบัญชีภาษีอากร ปวส.2   4
รวม   33

เพื่อนสมาชิก