เรื่อง รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

[Download เอกสารคลิ๊กที่นี่...]
 

11.jpg

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา       

       ในปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการประสานงานจากนายอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  ขอสนับสนุนอบรมด้านองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ของชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้กับชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงสถิติในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง  เกี่ยวกับการจัดการด้านโฮมสเตย์  พบว่า  สภาพปัจจุบันชุมชนห้วยมะเกลี้ยงได้มีการจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว  และมีสมาชิกในชุนชนเข้าร่วมจัดตั้งโฮม
สเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยว  จำนวน  8  หลังคาเรือน  ผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน  ไม่ได้มีการพัฒนาด้านโฮมสเตย์  ไม่มีความรู้ในด้านบริหารจัดการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชุมชนห้วยมะเกลี้ยง  จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาปรับปรุงโฮมสเตย์  เพื่อให้ได้มาตรฐานตลอดจนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการโฮมสเตย์  เพื่อรองรับการประเมินในการขอรับใบอนุญาตเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านห้วยมะเกลี้ยง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อันมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  โดยจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย ประเภทวิชาพณิชยกรรม/คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนั้น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงจัดอบรมให้ความรู้  1)  ด้านการโรงแรม  2)  ด้านการท่องเที่ยว  3)  ด้านอาหารและโภชนาการ  และ 4)  ด้าน  การบัญชีให้กับชุมชน  

22.jpg

        จากสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่า การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ยังขาดการเรียนรู้ในสถานการณ์ของการประกอบอาชีพจริง รวมทั้งการบูรณาการวิชาชีพในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่กว้างไกลยิ่งขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษานำร่องในด้านการจัดการศึกษาตามนโยบายส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว  และสาขาวิชาการโรงแรม

33.jpg


        จากข้อมูลและประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่ต้องนำครูผู้สอน  และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาอาหารและโภชนาการ 
และสาขาการบัญชี ให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากตำราเรียนมาใช้ในการฝึก ภาคปฏิบัติจริง  ในสถานการณ์จริงจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่พัฒนาขึ้น และพัฒนาผู้ประกอบการหรือชุมชนโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยงให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ตามรูปแบบศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แบ่งปันผลงาน (Show and Share) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริการธุรกิจโฮมสเตย์ ประกอบด้วย 1) รูปแบบกิจกรรมมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  2) การบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 3) การแปรรูปและประกอบอาหาร 4) การทำบัญชีเบื้องต้น  รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะสามารถนำพา โฮมสเตย์ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้าสู่มาตรฐานหมู่บ้านโฮมสเตย์ ตามหลักการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป

44.jpg

ขึ้นพระธาตุดุสิตาผาโง้ม.jpg
  ความรู้การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น.jpg
 กิจกรรมขึ้นพระธาตุดุสิตาผาโง้ม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง  กิจกรรมให้ความรู้การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น โดยคณะครูและนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว
           
สาธิตวิธีการจัดห้องพัก1.jpg สาธิตวิธีการจัดห้องพัก2.jpg การประกอบอาหารป่า1.jpg การประกอบอาหารป่า2.jpg
สาธิตวิธีการจัดห้องพัก3.jpg การประกอบอาหารป่า3.jpg
สาธิตวิธีการจัดห้องพัก4.jpg การประกอบอาหารป่า4.jpg การประกอบอาหารป่า5.jpg การประกอบอาหารป่า6.jpg
 กิจกรรมการสาธิตวิธีการจัดห้องพักโฮมสเตย์  กิจกรรมการประกอบอาหารป่าโดยวัสดุธรรมชาติ
           
เดินป่าณดอยผาง้ม1.jpg เดินป่าณดอยผาง้ม2.jpg เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง1.jpg เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง2.jpg
เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง3.jpg
เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง4.jpg
 กิจกรรมเดินป่า ณ ดอยผาง้ม  กิจกรรมเดินป่า ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยมะเกลี้ยง