* วันที่ 17 พ.ย. 62 * ขอความอนุเคราะห์คณะครู และบุคลากร ที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว จัดส่งรายงานผลการดำเนินการที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ