* วันที่ 13 กรกฎาคม 63 * คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
* วันที่ 8 พฤษภาคม 63 * คำสั่งที่ 223/63 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
* วันที่ 26 เมษายน 63 * ขอความอนุเคราะห์คณะครู และบุคลากร ที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว จัดส่งรายงานผลการดำเนินการที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 


Sarakorn Boonphatum, Ph.D. © 2020 all rights reserved