CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   • ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• คณะกรรมการวิทยาลัย
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• แผนการเรียนการสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
• รางวัลสถานศึกษา
• วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
• สารสนเทศประจำปี 2559
• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงราย

• สาขาสามัญสัมพันธ์
• สาขาการบัญชี
• สาขาเลขานุการ
• สาขาการตลาด
• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิจิตร์ศิลป์
• สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
• สาขาการออกแบบ
• สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• สาขาอาหารและโภชนาการ
• สาขาคหกรรมศาสตร์
• สาขาการโรงแรมและบริการ
• สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• สาขาการจัดการโลจิสติกส์

• ครูแววตา ภูวพิทยานนท์
• ครูเยาวเรศ เวียงคำ
• ครูสุวารี แปงณีวงค์
• ครูฐาปนี กูลพิมาย
• ครูยุวดี กันทะ
• ครูกรองแก้ว ชิดไธสง
• ครูเทพิน มัธยมจันทร์
• ครูนันทภรณ์ บุญอิ่ม

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ
• ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

• วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
• วิทยาลัยการอาชีพเทิง
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
• วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกฯ
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงป่าเป้า

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์


 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        


    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop.net  

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 
 สาขาที่เปิดรับสมัคร 

 16_10_2560 : ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 
                              [ปวช.]     [ปวส.]     [ป.ตรี]

 16_10_2560 : ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2560 [คลิ๊กที่นี่...]   

 05_10_2560 : การรับสมัครนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2561   [คลิ๊กที่นี่...]   
                              การรับสมัครนักศึกษาประเภทกรณีพิเศษโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  [คลิ๊กที่นี่...] 

 29_09_2560 : ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 1/2560 ได้ที่ mis.cvc.ac.th [คลิ๊กที่นี่...] 
                              [ปวช.1-3-คหกรรม]    [ปวช.1-3-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]    [ปวช.1-3-ศิลปกรรม]
                              [ปวช.1-3-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว]  [ปวช.1-พาณิชยกรรม]  [ปวช.2-พาณิชยกรรม]   
                              [ปวช.2-ศิลปกรรม]    [ปวช.3-พาณิชยกรรม]    [ปวช.3-ศิลปกรรม]
                              [ปวส.1-2-คหกรรม]    [ปวส.1-2-ศิลปกรรม]    [ปวส.1-2-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยง]
                              [ปวส.1-2-บริหารธุรกิจ]    [ปวส.1-ศิลปกรรม]    [ปวส.2-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว]
                              [ปวส.2-ศิลปกรรม]

 21_09_2560 : กำหนดการลงทะเบียนผ่านธนาคารตั้งแต่วันที่1 - 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น 
                              ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศทุกสาขา [รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่2/2560]
                              [ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560]


 14_09_2560 : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 
                             [ปฏิทินการสอบ]    [ตารางสอบ ปวช.3]    [ตารางสอบ ปวส.2]

 13_09_2560 : ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูฝน 2560 
                              [รายละเอียดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560]
                              [รายละเอียดลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูฝน 2560]

 09_08_2560 : ประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
                              การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   [รายละเอียด...]
                              [แบบรายงานการวิจัย...]    [แบบเสนอโครงการวิจัย...]    [แบบรับรองการนำผลงาน...]

  17_10_2559 : ประมวลภาพถ่ายพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                                 ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย [คลิ๊กที่นี่...]ข่าวสาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-14 03:53:42 1435 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-29 16:49:52 2570 0 Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-24 15:18:51 92 0 Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อ : 2017-08-23 01:07:06 120 0 ข่าวสาร Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-06-22 19:57:39 158 0 ข่าวสาร Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
เมื่อ : 2017-06-19 17:18:32 151 0 ข่าวสาร Approve
โลโก้กีฬา อศจ.เชียงราย ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-06-19 15:38:21 186 0 ข่าวสาร Approve
สรุปองค์ความรู้ชมรมคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรกลุ่มแกนนำ คณิตศาสตร์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
เมื่อ : 2017-06-12 17:02:37 153 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ค้นหา 
26/06/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กางศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-26 18:16:09 160 0
12/06/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-12 23:56:27 154 0
17/03/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-03-17 18:44:35 252 0
09/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2017-02-10 23:35:58 313 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
01/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ( 3 ชั้น )
เมื่อ : 2017-02-02 16:29:28 312 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
17/01/2560 : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ : 2017-01-18 17:30:01 278 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมด


ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบบริหารจัดการ

เว็บไซต์ครู วอศ.ชร.

ระบบบริหารงบประมาณ

คลังภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

e-learning


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

mini english program

FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ชมพูพันธุ์ทิพย์เบเกอร์รี่

ไทยสปาชมพูพันธุ์ทิพย์


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา(พ.ศ.2552--2561)

๑๓ ฟอนท์ไทยสถิติ
เยี่ยมชม
3135572  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 1.081704 sec.