CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   • ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• คณะกรรมการวิทยาลัย
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• แผนการเรียนการสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
• รางวัลสถานศึกษา
• วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
• สารสนเทศประจำปี 2559
• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงราย

• สาขาสามัญสัมพันธ์
• สาขาการบัญชี
• สาขาเลขานุการ
• สาขาการตลาด
• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิจิตร์ศิลป์
• สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
• สาขาการออกแบบ
• สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• สาขาอาหารและโภชนาการ
• สาขาคหกรรมศาสตร์
• สาขาการโรงแรมและบริการ
• สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• สาขาการจัดการโลจิสติกส์

• ครูแววตา ภูวพิทยานนท์
• ครูเยาวเรศ เวียงคำ
• ครูสุวารี แปงณีวงค์
• ครูฐาปนี กูลพิมาย
• ครูยุวดี กันทะ
• ครูกรองแก้ว ชิดไธสง
• ครูเทพิน มัธยมจันทร์
• ครูนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ
• ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

• วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
• วิทยาลัยการอาชีพเทิง
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
• วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกฯ
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงป่าเป้า

• พรบ. ๕๐ ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• ฉบับร่าง พรบ. ว่าด้วยการ
กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
   (ใหม่)

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์


 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        
    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop.net  

 09_08_2560 : ประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
                              การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   [รายละเอียด...]
                              [แบบรายงานการวิจัย...]    [แบบเสนอโครงการวิจัย...]    [แบบรับรองการนำผลงาน...]
 
 31_07_2560 : ตรวจสอบรายชื่อการสอบV-NET ปีการศึกษา2560  [ปวช.3]   [ปวส.2]   
                              นักศึกษาคนไหนรายชื่อตกหล่นหรือข้อมูลผิดพลาด ให้ติดต่องานวัดผลและประเมินผล
                              ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 21_06_2560 : วอศ.เชียงราย จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อพัฒนา  
                             ทักษะภาษาอังกฤษ 27 ก.ค. 2560 ครู บุคคลากร และนักเรียนนักศึกษาสนใจสมัคร
                             ได้ที่ คณะครูภาษาอังกฤษ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
                             สมัครสอบถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 16_06_2560 : ประกาศรายชื่อนักเรียนนักพ้นสภาพเนื่องจากจากไม่ลงทะเบียน  [คลิ๊กที่นี่...] [เพิ่มเติม...]  
                             : ประกาศรายชื่อนักเรียนนักพ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนเกิน 15 วัน  [คลิ๊กที่นี่...]  [เพิ่มเติม...]  

                            
 03_05_2560 : ประกาศพ้นสภาพการเป็น นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [คลิ๊กที่นี่...] 

 25_04_2560 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาฝีมือแรงงาน
                              ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหาร
                              ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ สพร.001/2559 [รายละเอียด...] 
                            

 17_10_2559 : ประมวลภาพถ่ายพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                                 ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย [คลิ๊กที่นี่...]ข่าวสาร
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-22 19:57:39 81 0 Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-19 17:18:32 88 0 Approve
โลโก้กีฬา อศจ.เชียงราย ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-19 15:38:21 103 0 Approve
สรุปองค์ความรู้ชมรมคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรกลุ่มแกนนำ คณิตศาสตร์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
เมื่อ : 2017-06-12 17:02:37 78 0 ข่าวสาร Approve
สรุปองค์ความรู้ชมครครูคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ STEM Education
เมื่อ : 2017-06-12 17:00:15 69 0 ข่าวสาร Approve
รายงานการประเมินตนเองปี 2559
เมื่อ : 2017-05-31 15:23:48 96 0 ข่าวสาร Approve
ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
เมื่อ : 2017-05-11 23:09:04 1764 0 ข่าวสาร Approve
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
เมื่อ : 2017-05-11 23:00:14 4304 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ค้นหา 
26/06/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กางศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-26 18:16:09 68 0
12/06/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-12 23:56:27 79 0
17/03/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-03-17 18:44:35 185 0
09/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2017-02-10 23:35:58 235 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
01/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ( 3 ชั้น )
เมื่อ : 2017-02-02 16:29:28 248 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
17/01/2560 : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ : 2017-01-18 17:30:01 220 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมด


ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบบริหารจัดการ

เว็บไซต์ครู วอศ.ชร.

ระบบบริหารงบประมาณ

คลังภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

e-learning


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

mini english program

FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ชมพูพันธุ์ทิพย์เบเกอร์รี่

ไทยสปาชมพูพันธุ์ทิพย์


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา(พ.ศ.2552--2561)

๑๓ ฟอนท์ไทยสถิติ
เยี่ยมชม
3044452  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.878991 sec.