ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  
 

 18/2/2563 : ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                        [รายละเอียด] [รายละเอียด 1[รายละเอียด 2] [รายละเอียด 3] 

 13/2/2563 : ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2/2562
                        [รายละเอียด]  

 9/2/2563 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ทำหน้าที่
                         เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

                        [รายละเอียด]  

 7/2/2563 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                           เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

                        [รายละเอียด]  

 24/1/2563 : ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                        [รายละเอียด]  

 21/1/2563 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                           เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

                        [รายละเอียด]  

 20/1/2563 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
                           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                        [รายละเอียด]  

 17/1/2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                           สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) และสาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

                        [รายละเอียด] 

 15/1/2563 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
                        [ปวช.]  [ปวส.] 

 13/1/2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 2563
                        [ปวช.]  [ปวส.]  [ป.ตรี]  

 10/1/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)
                      หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

                        [รายละเอียด]  

 8/1/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)
                         สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รอบโควตา ปีการศึกษา 2563
                        [รายละเอียด]  

 8/1/2563 : ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ประเภทปกติ ประจำปี 2563
                        [รายละเอียด]  [ปวช. ปวส.]  
[ป.ตรี]  

 3/1/2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                        [รายละเอียด]  

 20/12/2562 : เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
                        [รายละเอียด]  

 16/12/2562 : ประกาศ เรื่องหยุดการเรียนการสอนระหว่างการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การแข่งขันทักกษะ
                        [รายละเอียด]  

 12/12/2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 V-NET ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 11/12/2562 : จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ประจำปังบประมาณ 2563 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 11/12/2562 : จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงาานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
                        ประจำปังบประมาณ 2563 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 22/11/2562 : ผลการเรียน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

6/11/2562 : แบบรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
                       ด้านที่ 1 หัวข้อด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา [รายละเอียด

6/11/2562 : ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ประจำปี 2563 [รายละเอียด

31/10/2562 : ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ประจำปี 2563 [ปวช. / ปวส.] [ป.ตรี

31/10/2562 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง  ภาษาไทย การโรงแรม การตลาด [รายละเอียด

16/10/2562 : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  ภาษาไทย การโรงแรม การตลาด [รายละเอียด

16/10/2562 : ประกาศรับสมัครคนงานหญิง [รายละเอียด

 10/10/2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 V-NET ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 30/9/2562 : ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 30/9/2562 : ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
                        [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]  

 26/8/2562 : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) [รายละเอียด]

 26/8/2562 : กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2/2562 [รายละเอียด]

 20/8/2562 : ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                           สาขา สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 [รายละเอียด]
 15/8/2562 : เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2562 - 2563 
                        [ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ]
                        [ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ]
                        [หลักสูตรระยะสั้น / ทักษะพื้นฐาน]

 23/7/2562 : รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2
                          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 [ปวช.3[ปวส.2

                          *** นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานวัดผลและประเมินผล
                          ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ขอบคุณค่ะ

 1/3/2562 : ดาวน์โหลดฟอร์ม SAR สาขาวิชา [รายละเอียด]  
 3/12/2561 :  ลิงค์แสดงขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล V-cop สำหรับนักเรียน นักศึกษา [คลิก]    
 06/11/2561 : ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด...]