กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้บริการ  ด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER Thailand 4.0) ซึ่งมีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินงานในชุมชน จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์หมู่บ้านโป่งศรีนคร เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และศูนย์หมู่บ้านป่าแกี๊ยะ หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่อก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถิติเยี่ยมชม

51592

โฆษณา