CVC


ผู้บริหารวิทยาลัย
(โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)

 

 001.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014228 sec.