CVC


ผู้บริหารวิทยาลัย

(โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)
ผังบุคลากร_Page_1.jpgวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016537 sec.