CVC


ผู้บริหารวิทยาลัย

   (โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)
ผังผู้บริหารวิทยาลัย.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014177 sec.