CVC


ผู้บริหารวิทยาลัย

(โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)ผู้บริหาร.jpg


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.015990 sec.