Sar_cvc


บุคลากร

             1. นายอิทธิ   โลหะชาละ                              หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

             2. นางนัยรัตน์  กล้าวิเศษ                             เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

             3. นายเฉลิมชัย  ภู่จีนาพันธ์                          เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

             4. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา                  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

             5. หัวหน้างานทุกงาน                                   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาครฐานการศึกษา       

             6.  นางสาวเสาวภา   ดวงใจ                          เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016369 sec.