ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ


                1.  นางวชิราภรณ์   โลหะชาละ                      หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                2.  นางวัชรี   แสงสิงห์ชัย                            ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                3.  นายสวัสดิ์   จอมพูน                               เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                4.  นางนลินทิพย์   วรานนท์                          เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                5.  นางนัยรัตน์   กล้าวิเศษ                           เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                6.  นายศรากร   บุญปถัมภ์                           เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                7.  นางสาวพิศมัย   ต๊ะวิโล                           เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

                8.  ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ                  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
         
                มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 322/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ
           
           และการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนานาชาติ

           1. กำกับ ดูแลในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ และการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนานาชาติ

           2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ และการอบรมวิชาชีพหลักสูตรนานาชาติ

           3. จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนานาชาติร่วมกับแผนกวิชาในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก

           4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

           5. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

           6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย