CVC


ข้อมูลครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๕๙

รายการครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๕๘


ประจำปี ๒๕๕๗
 - รายการครุภัณฑ์

 ประจำปี ๒๕๕๖
 - รายการครุภัณฑ์

  ประจำปี ๒๕๕๕
  - รายการครุภัณฑ์

  ประจำ
ปี ๒๕๕๔
 
 - รายการครุภัณฑ์

  ประจำ
ปี ๒๕๕๓

  -
งานศูนย์ข้อมูล
  - งานอาคารสถานที่

  ประจำ
ปี ๒๕๕๒
  
- งานศูนย์ข้อมูล
  - งานห้องสมุด
  - งานอาคารสถานที่
  - งานสื่อการเรียนการสอน 
  - แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  - แผนกวิชาอาหาร
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม (ห้อง 431)
  - ห้องประชุม 2
  - ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  - ห้องโฮมเธียเตอร์
  
  ประจำปี ๒๕๕๑
  - งานศูนย์ข้อมูลฯ 
  - งานอาคารสถานที่
  - แผนกวิชาการตลาด
  - แผนกวิชาการบัญชี
  - แผนกวิชาการโรงแรม
  - แผนกวิาชาการเลขานุการ
  - แผนกวิชาการออกแบบ
  - แผนกวิชาคหกรรม
  - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  - แผนกวิชาจิตรกรรม
  - แผนกวิชาผ้า
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  - แผนกวิชาอาหาร
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  - ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
  - ฝ่ายิชาการ
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรม (ห้อง 431) 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะคหกรรม (ห้อง 521)
  - ห้องอินเตอร์เน็ต (อาคาร 7)

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016133 sec.