nattaya


v-net -รายละเอียดเนื้อหาการสอบ วิชาการพัฒนางานฯ

ประเด็นในการออกข้อสอบ

 

ข้อ

ประเด็นออกข้อสอบ

คะแนนเต็ม

ระดับพฤติกรรม

1-4

1. ความหมายปละความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

    1.1 ความหมายของคุณภาพ และมาตรฐาน

    1.2 ความหมายของระบบบริหารงานคุณภาพ

    1.3 ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ

    1.4 ความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

 

 

 

2

2

2

2

 

 

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ

ความจำ

ความเข้าใจ

 

5-7

2. หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพ

    2.1 หลักการบริหารงานคุณภาพ

    2.2 กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

    2.3 การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

    

 

2

2

2

 

วิเคราะห์

วิเคราะห์

นำไปใช้

 

8-10

3. การดำเนินงานสู่เป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ

    3.1 การบริหารทรัพยากร

    3.2 การผลิตหรือการให้บริการ

    3.3 การวัดและตรวจสอบผลการดำเนินงาน

 

 

2

2

2

 

 

วิเคราะห์

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ

 

 

รวม  10  ข้อ

20  คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นในการออกข้อสอบ

 

ข้อ

ประเด็นออกข้อสอบ

คะแนนเต็ม

ระดับพฤติกรรม

11-13

4. ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

1. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต

2. ประวัติความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิต

3. ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

 

 

2

2

2

 

ความเข้าใจ

ความจำ

ความจำ

14-17

5. หลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต

1. หลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต

2. การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร

3. การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

4. การบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

 

2

2

2

2

 

 

ความจำ

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ

 

18-20

6. ระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

1. ความหมายของระบบเอกสาร

2. การจัดระบบเอกสาร

3. การควบคุมเอกสาร

 

 

2

2

2

 

ความเข้าใจ

ความจำ

ความเข้าใจ

 

รวม  10  ข้อ

20  คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นในการออกข้อสอบ

 

ข้อ

ประเด็นออกข้อสอบ

คะแนนเต็ม

ระดับพฤติกรรม

21-23

7. คู่มือคุณภาพ

1. ความหมายและความสำคัญของคู่มือคุณภาพ

2. ส่วนประกอบของคู่มือคุณภาพ

3. การจัดทำคู่มือคุณภาพ

 

 

2

2

2

 

ความจำ

วิเคราะห์

วิเคราะห์

24-26

8. การตรวจประเมินภายใน

1. ความหมายและความสำคัญของการตรวจประเมินภายใน

2. หลักการและแนวทางการตรวจประเมินภายใน

3. เอกสารการตรวจประเมินภายใน

 

 

2

 

2

2

 

 

ความจำ

 

ความเข้าใจ

วิเคราะห์

 

27-30

 1. 9.              ระบบมาตรฐาน ISO 9000:2000
 2. 1.              ความหมายของ ISO 9000:2000
 3. 2.              โครงสร้างและลักษณะสำคัญของ ISO 9000:2000
 4. 3.              ขั้นตอนการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9000:2000
 5. 4.              ประโยชน์ของ ISO 9000:2000

 

 

2

2

 

2

 

2

 

ความจำ

ความเข้าใจ

 

วิเคราะห์

 

วิเคราะห์

 

รวม  10  ข้อ

20  คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นในการออกข้อสอบ

 

ข้อ

ประเด็นออกข้อสอบ

คะแนนเต็ม

ระดับพฤติกรรม

31-34

10. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1. กิจกรรม 7 ส

2. กิจกรรม Q cc

3. กิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

4. การบำรุงรักษาแบบทวีผล

 

 

2

2

2

2

 

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ

วิเคราะห์

วิเคราะห์

35-36

11. กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

1. ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

2. กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

3. การคาดวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4. การบันทึกรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

 

 

2

 

 

 

2

 

 

วิเคราะห์

 

 

 

วิเคราะห์

37-40

12. กิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต

1. การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการทำงาน

2. การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา

3. การพัฒนาด้านความคิด

4. การพัฒนาทักษะทางสังคม

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

ความเข้าใจ

วิเคราะห์

ความเข้าใจ

ความจำ

 

รวม  10  ข้อ

20  คะแนน

 

 

 

 

 

ประเด็นในการออกข้อสอบ

 

ข้อ

ประเด็นออกข้อสอบ

คะแนนเต็ม

ระดับพฤติกรรม

41-43

13. ทีมงานและการทำงานเป็นทีม

1. ความหมายของทีมงานและการทำงานเป็นทีม

2. องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม

3. เทคนิคการพัฒนาทีมงาน

4. การบริหารความขัดแย้ง

 

 

2

 

2

2

 

ความจำ

 

นำไปใช้

วิเคราะห์

 

44-46

14. การวางแผนงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผน

2. กระบวนการวางแผนเพื่อการเพิ่มผลผลิต

3. กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

4. การวางแผนและการพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

 

2

2

 

2

 

 

ความจำ

นำไปใช้

 

สังเคราะห์

47-50

15. จรรยาบรรณและความรับผิอชอบต่อสังคม

1. ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ

4. การจัดการด้านจริยธรรม

 

 

2

2

2

2

 

 

ความจำ

สังเคราะห์

นำไปใช้

นำไปใช้

 

รวม  10  ข้อ

20  คะแนน

 

 

 

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 1. 1.              ความหมายและความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

1.1       ความหมายของคุณภาพและมาตรฐาน

1.2       ความหมายของระบบบริหารงานคุณภาพ

1.3       ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ

1.4       ความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

สาระสำคัญ

                ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมาย ของคุณภาพ มาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพและทราบถึงความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

                คุณภาพ(Quality) คือ คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ได้ตรงตามความต้องการที่ได้ระบุไว้

                มาตรฐาน(Standard) คือ คุณภาพ คุณลักษณะประสิทธิภพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นไว้แล้วอย่างละเอียดชัดเจนเป็นเอกสารที่ได้รับการยอมรับและรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กร

                ระบบบริหารงานคุณภาพ คือ ระบบการบริหารองค์กรที่มุ่งให้กระบวนการดำเนินงานทุกระบบภายในองค์กร เป็นกระบวนการที่แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย หลักการบริหารงานคุณภาพและการบริหารงานอย่างเป็นกระบวนการ

                ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ  มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ :ISO 9000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้กันแพร่หลาย เพระมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบทางการค้าขององค์กร การค้าทั่วโลก (WTO) และเป็นมาตรฐานที่ทำให้การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพมากพอที่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

                องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (The Organization For Standardization หรือ ISO) ก่อตั้งทางการเมื่อประมาณวันที่ 14 ตุลาคม 2490 ซึ่งได้มีการจัดประชุมเป็นครั้งแรกโดยมีตัวแทนจาก 25 ประเทศ ร่วมประชุมที่ประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐานคุณภาพของตนเอง ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นสากลที่ทุกประเทศยอมรับให้เป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการในมาตรฐานเดียวกัน องค์กรมาตรฐานสากล ISO มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นคร

เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศต่างๆ จำนวน 137 ประเทศ โดยมีการกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพISO 9000 และรายละเอียดต่างๆให้ไปใช้ในประเทศโดยปรับให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม การบริหาร การพาณิชยกรรม ธุรกิจการค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กของแต่ละประเทศ โดยจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคซึ่งเป็นกรรมการชุดที่ 176 เพื่อทำหน้าที่ยกร่างระบบบริหารคุณภาพให้เป็นสากล โดยนำมาตรฐาน BS5750 ของประเทศอังกฤษมาเป็นแนวทางพัฒนาระบบคุณภาพซึ่งระบุข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมีในระบบคุณภาพและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ

                ประเทศไทยไดนำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาใช้ในปี พ.ศ. 2534 โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมศ) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย

ความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

                การบริหารงานคุณภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ดังนี้

1.เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดองค์กร การผลิต ตลอดจนการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

2.เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการ

3.เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้

4.เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเกิดความพึงพอใจ

5.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร

6.เพื่อให้พนักงานทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ๆ

7.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยลดความสูญเสียจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 1. 2.              หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพ

2.1       หลักการบริหารงานคุณภาพ

2.2       กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

2.3       การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

 

สาระสำคัญ

ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการบริหารงานคุณภาพ กระบวนการบริหารงานคุณภาพและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

การบริหารงานคุณภาพมีหลักการพื้นฐาน 8 หลักการ

 1. 1.              เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. 2.              การบริหารด้วยความเป็นผู้นำ
 3. 3.              การมีส่วนร่วมของบุคลากร
 4. 4.              การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ
 5. 5.              การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
 6. 6.              การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 7. 7.              การใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
 8. 8.              การสร้างสัมพันธภาพกับตัวแทนจำหน่ายด้วยพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เสมอภาคกัน

กระบวนการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย

 1. 1.              ปัจจัยนำเข้า (Input)
 2. 2.              กระบวนการดำเนินงาน (Process)

-      ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

-      การบริหารทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต

-      การผลิตหรือการให้บริการ

-      การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน

 1. 3.               ผลการดำเนินงาน (Output)

การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management:TQM)เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ในการสร้างผลงานคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ปรัชญา สามัคคีคือพลัง ความสามัคคีภายในองค์กรทำให้เกิดความเป็นเอกภาพการดำเนินงานสู่เป้าหมายขององค์กรก็สามารถทำได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้องค์ต้องมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยสร้างจิตสำนึก ความเป็นเจ้าขององค์กรให้กับบุคลากรทุกคน รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงาน ที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 

ประเด็นออกข้อสอบ

3. การดำเนินงานสู่เป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ

3.1  การบริหารทรัพยากร

3.2  การผลิตหรือการให้บริการ

3.3  การวัดและตรวจสอบผลการดำเนินงาน

 

สาระสำคัญ

                ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องการบริหารทรัพยากร การผลิตหรือการให้บริการและการวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

                การบริหารทรัพยากร หมายถึง การจัดหา จัดมอบจัดแบ่งและควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อให้หน่วยงานและ

บุคลากรสามารถดำเนินการตามภารกิจที่องค์กรมอบหมายได้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

                การผลิตหรือการให้บริการ คือ กระบวนการดำเนินงานให้เกิดผลิตภัณฑ์และงานบริการประกอบด้วย

 1. 1.              การวางแผนการผลิตหรือการให้บริการ
 2. 2.              กระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการ
 3. 3.              การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ
 4. 4.              การจัดซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
 5. 5.              การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

การวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงานภายในองค์กรมีเป้าหมายสำคัญ

 1. 1.              การบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป้าหมายตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. 2.              ค้นหาข้อผิดพลาดของแต่ละกระบวนการที่จะกลายเป็นจุดอ่อนขององค์กร
 3. 3.              หาทางการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

4     ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

 1. 1.              ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
 2. 2.              ความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิต
 3. 3.              ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

สาระสำคัญ

                การแข่งขันด้านธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูงมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการเรียนรู้และวิธีการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การเพิ่มผลผลิตคือ อัตราส่วนระหว่างผลผลิตกับปัจจัยนำเข้า การเพิ่มผลผลิตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Frederick W. Taylor

                ความหมายของการเพิ่มผลผลิต  แบ่งได้ 2 แนวคิด คือ

 1. 1.              แนวคิดทางวิทยาศาสตร์   

การเพิ่มผลผลิต(Productivity)  =                          ผลผลิต(Output)

                                                                             ปัจจัยการผลิต(Imput)

 1. 2.              แนวคิดเศรษฐศาสตร์และสังคม เป็นความสำนึกทางจิตใจ เป็นความสามารถในการปรับปรุงวิธีการทำงาน

ความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิต

                การเพิ่มผลผลิตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหาร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร   Frederick W. Taylor เป็นผู้ริเริ่มและศึกษาวิธีการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐานเดียวกัน วิธีการทำงานที่ถูกต้อง ได้ผลผลิตมากขึ้น โดยการเสริมแรงด้วยค่าจ้างและเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ โดยให้ความสำคัญกับคนมากขึ้น อาศัยการมีส่วนร่วมและประโยชน์ร่วมกัน

ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

 1. 1.              การมีส่วนร่วม
 2. 2.              การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู่กระบวนการการผลิต
 3. 3.              ลูกค้าได้สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก
 4. 4.              ช่วยให้คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 5. 5.              พัฒนาทักษะปฏิบัติให้ดีขึ้น
 6. 6.              ช่วยให้มีการแข่งขันด้านคุณภาพและการบริการ

ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการบริการ

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

6   ระบบเอกสารบริหารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

 1. 1.        การบริหารเอกสาร
 2. 2.        การจัดระบบเอกสาร
 3. 3.        คุณค่าของเอกสาร

 

สาระสำคัญ

                                 การบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จะบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จมีปัจจัยหลายอย่าง ระบบเอกสารก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน เนื่องจากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เป็นหลักฐานในการอ้างอิง  เป็นเครื่องมือในการทำงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ เป็นต้น

                ระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

                เอกสารหมายถึง สื่อกลางที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลต่างๆ หรือ กระดาษที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป เช่น หนังสือ บัตร เทปหนังสือ โต้ตอบ ไมโครฟิล์ม

                การบริหารงานเอกสาร หมายถึง กระบวนการในการควบคุม ดูแลเอกสาร ตั้งแต่ผลิต จนกระทั่งการทำลาย

                การบริหารงานเอกสารประกอบด้วย

 1. 1.              การผลิต
 2. 2.              การนำไปใช้
 3. 3.              การเก็บรักษา
 4. 4.              การนำไปอ้างอิง
 5. 5.              การทำลาย

การจัดเก็บเอกสารหมายถึง กระบวนการจัดระบบจำแนกเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา 

 การจัดเก็บเอกสาร ทำได้ 4 วิธี คือ

 1. 1.              จัดเก็บตามตัวอักษร
 2. 2.              จัดเก็บตามตัวเลข
 3. 3.              จัดเก็บตามภูมิศาสตร์
 4. 4.              จัดเก็บตามหัวข้อเรื่อง

 

ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสาร

 1. 1.              ใช้ตรวจสอบหลักฐานและอ้างอิง
 2. 2.              เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
 3. 3.              เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 4. 4.              ประกอบการตัดสินใจ
 5. 5.              เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร แบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้

 1. 1.              เก็บระหว่างการปฏิบัติงาน
 2. 2.              เก็บเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
 3. 3.              เก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

คุณค่าของเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ

 1. 1.              คุณค่าทางกฎหมาย
 2. 2.              คุณค่าการบริหาร
 3. 3.              คุณค่าทางการวิจัย
 4. 4.              คุณค่าทางประวัติศาสตร์
 5. 5.              คุณค่าทางการประชาสัมพันธ์

อายุการจัดเก็บเอกสาร

 1. 1.              ประวัติองค์กร                                      เก็บตลอดไป
 2. 2.              บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น                           เก็บตลอดไป
 3. 3.              สัญญาต่างๆ                                          เก็บตลอดไป
 4. 4.              ใบสำคัญจัดตั้งบริษัท                         เก็บตลอดไป
 5. 5.              เอกสารทางบัญชี                                 10  ปี

 

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

7 คู่มือคุณภาพ

1.1       ความหมายและความสำคัญของของคู่มือคุณภาพ                            

1.2       ส่วนประกอบในคู่มือคุณภาพ                                                                 

1.3       การจัดทำคู่มือคุณภาพ                                                                              

 

สาระสำคัญ

คู่มือคุณภาพ คือ เอกสารที่เขียนขึ้นเป็นคู่มือสำหรับการประกันคุณภาพ โดยแสดงรายละเอียดถึงนโยบาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อประกันว่า สินค้าหรือบริการ ที่ผลิตโดยองค์การ จะมีคุณภาพดีและสม่ำเสมอ  คู่มือคุณภาพเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร เพื่อทำให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐานISO 9001

คู่มือคุณภาพหมายถึงเอกสารตามข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพที่มีเนื้อหาครอบคลุม

 1. 1.              ขอบข่ายของระบบบริหารงานคุณภาพ
 2. 2.              ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ
 3. 3.              คำบรรยายถึงการส่งผลต่อกันระหว่างกระบวนการต่างๆของระบบบริหารงานคุณภาพ

คู่มือคุณภาพมีความสำคัญดังนี้

 1. 1.              เป็นเอกสารหลักของระบบบริหารงานคุณภาพ
 2. 2.              ช่วยให้มีการทำงานอย่างมีหลักการและตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 3. 3.              สร้างความเข้าใจนโยบาย เป้าหมายวัตถุประสงค์และระเบียบปฏิบัติขององค์กร
 4. 4.              เป็นคู่มือของการวางแผน การควบคุมงานและประกันคุณภาพ

คู่มือคุณภาพ ประกอบด้วย  

1.   นโยบาย-คุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ

2.   ขอบข่ายของระบบบริหารงานคุณภาพ

3.   คำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ

4.   ข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ

5.   ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

                การจัดทำคู่มือคุณภาพ มี 2 รูปแบบคือ

 1. 1.              จัดเรียงลำดับหัวข้อตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9000:2000 แล้วจึงอธิบายกิจกรรมตามข้อกำหนด
 2. 2.              จัดเรียงลำดับตามความสำคัญของกิจกรรมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร แล้วจึงอธิบายกิจกรรมตามข้อกำหนด

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

8. การตรวจประเมินภายใน

 1. 1.              ความหมายและความสำคัญของการตรวจประเมินภายใน                              
 2. 2.              หลักการและแนวทางการตรวจประเมินภายใน
 3. 3.              เอกสารการตรวจประเมินภายใน

                                                                       

สาระสำคัญ

                การตรวจประเมินภายใน หมายถึง การตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

                การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีความสำคัญต่อระบบบริหารงานบุคคล

 1. 1.              ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามกระบวนการต่างๆที่วางแผนไว้
 2. 2.              ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 3. 3.              กระตุ้นให้มีการดำเนินงานบริหารงานคุณภาพได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 4. 4.              ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจประเมินจากภายนอก

หลักการของการตรวจประเมินภายใน ประกอบด้วย กระบวนการวัด และกระบวนวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง  ทั้งนี้ การแต่งตั้งบุคลากรผู้ตรวจประเมินภายใน ควรเลือกสรรบุคลากรที่ชำนาญงานและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน

แนวทางการตรวจประเมินภายใน ประกอบด้วย

 1. 1.              การเตรียมงานของผู้ตรวจประเมิน
 2. 2.              การดำเนินเข้าตรวจประเมิน
 3. 3.              ประเมินผลการตรวจประเมิน
 4. 4.              การรายงานผลลัพธ์จากการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน
 5. 5.              การติดตามผล

เอกสารเพื่อตรวจการประเมินภายใน ประกอบด้วย

 1. 1.              สถานะของเอกสาร
 2. 2.              ข้อมูลทั่วไป
 3. 3.              แผนภูมิ ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน
 4. 4.              แผนการตรวจประเมิน
 5. 5.              เอกสารประกอบการประเมิน
 6. 6.              ตารางสรุปผลการตรวจประเมิน

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

9 ระบบมาตรฐาน ISO 9000:2000

 1. 1.              ความหมายของ ISO 9000:2000
 2. 2.              โครงสร้างและลักษณะสำคัญของ ISO 9000:2000
 3. 3.              ขั้นตอนการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9000:2000
 4. 4.              ประโยชน์ของ ISO 9000:2000

 

สาระสำคัญ

                ISO 9000:2000 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยผู้ใช้มาตรฐาน ทำความเข้าใจ และนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพขององค์การ  โดยมีภารกิจหลัก คือ การพัฒนามาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ช่วยพัฒนาการผลิต  ตลอดจนพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ

                เป้าหมายของ ISO 9000:2000 คือมุ่งให้เกิดคุณภาพ 3 ส่วนคือ

 1. 1.              การวางแผน
 2. 2.              การควบคุม
 3. 3.              การจัดทำเอกสาร

ระบบเอกสารบริหารคุณภาพ หมายถึง เอกสารที่ใช้ในมาตรฐาน ISO 9000:2000 ซึ่งแสดงถึงข้อกำหนดรายละเอียดการบริหารงานคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

                อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000:2000 มีโครงสร้างและลักษณะที่สำคัญ คือ

 1. 1.              สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท
 2. 2.              มีการเลือกภาษาและคำศัพท์ได้สอดคล้องกับคำศัพท์ที่ใช้กันอยู่ประจำ
 3. 3.              สามารถใช้ร่วมกับระบบมาตรฐานงานอื่นได้
 4. 4.              เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. 5.              เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์กร ทุกระบบ ทั้งการบริหาร การผลิต การวิเคราะห์ การวัดผล

 

 

ขั้นตอนการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9000

 1. 1.              การเตรียมการเบื้องต้น
 2. 2.              การตรวจทานระบบงาน
 3. 3.              การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
 4. 4.              การปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ
 5. 5.              การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 6. 6.              การขอรับรองระบบคุณภาพ
 7. 7.              การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000

 1. 1.              ทำให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ สินค้าหรือบริการให้เป็นระบบที่ดี
 2. 2.              ทำให้ลดปัญหาการกีดกันทางการค้าต่างๆ
 3. 3.              ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร
 4. 4.              ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
 5. 5.              ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 6. 6.              ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน วางแผนและร่วมพัฒนาองค์กร

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

10. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 1. 1.              กิจกรรม 7 ส
 2. 2.              กิจกรรม Q cc
 3. 3.              กิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

 

สาระสำคัญ

                ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

                กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นเรื่องในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรม 7 ส กิจกรรม Q cc และกิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรังงาน

               

ประเด็นออกข้อสอบ

 

11. กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

1. ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

2. กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

3. การคาดวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4. การบันทึกรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

 

สาระสำคัญ

กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้รู้ความหมายและเห็นคุณค่าความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน เป็นการสร้างจิตสำนึกและมีพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บันทึกรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

ประเด็นออกข้อสอบ

 

12. กิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต

1. การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการทำงาน

2. การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา

3. การพัฒนาด้านความคิด

4. การพัฒนาทักษะทางสังคม

 

สาระสำคัญ

                กิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้านความสามารถและทักษะการทำงาน การพร้อมทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา การพัฒนาด้านความคิด และการพัฒนาทักษะทางสังคม

 

 

 

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

13. ทีมงานและการทำงานเป็นทีม

1. ความหมายของทีมงานและการทำงานเป็นทีม

2. องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม

3. เทคนิคการพัฒนาทีมงาน

4. การบริหารความขัดแย้ง

 

สาระสำคัญ

ความหมายของทีมงาน ความหมายของทำงานเป็นทีม ทีมงานกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีมองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม เทคนิคการพัฒนาทีมงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ การประชุมสัมมนา การเรียนรู้เพื่อเข้าใจผู้อื่น การบริหารความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ผลของความขัดแย้ง

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 

14. การวางแผนงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

ประเด็นออกข้อสอบ

1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผน

2. กระบวนการวางแผนเพื่อการเพิ่มผลผลิต

3. กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

4. การวางแผนและการพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

สาระสำคัญ

ความหมายและความสำคัญของการวางแผน การเขียนแผนงาน ความสำคัญของการวางแผน กระบวนการวางแผนพัฒนา งานเพื่อการเพิ่มผลผลิต วงจรคุณภาพ PDCA แผนภูมิก้างปลา ผังความคิด SWOT กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา การใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การทดสอบ การวิเคราะห์การตัดสินใจด้วยการให้คะแนน การวางแผนและการพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิต ความหมายของการพัฒนางาน แผนปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางาน การกำหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ การปรับแผนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิต

 

 

 

ประเด็นออกข้อสอบ

 

15. จรรยาบรรณและความรับผิอชอบต่อสังคม

1. ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. จริยธรรมของผู้ประกอบการ

4. การจัดการด้านจริยธรรม

 

สาระสำคัญ

ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อจริยธรรม ความรับผิดชอบอย่างพินิจพิเคราะห์ การจัดการด้านจริยธรรม 

มาตรการทางจริยธรรม ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กร จริยธรรมของผู้ประกอบการ การจัดการด้านจริยธรรม

 

 1. 1.              คุณภาพของสินค้าโดยทั่วไปหมายถึงข้อใด
  1. 1.              สินค้าที่ไม่มีข้อบกพร่อง
  2. 2.              สินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
  3. 3.              สินค้าที่ลูกค้าต้องการ
  4. 4.              สินค้าที่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง
  5. 5.              ถูกทุกข้อ
  6. 2.              ความหมายของการบริหารงานคุณภาพคือข้อใด
   1. 1.              การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆด้านคุณภาพ
   2. 2.              การมีกระบวนการดำเนินเป็นสิ่งกำหนด
   3. 3.              การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าพึงพอใจ
   4. 4.              การทำให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
   5. 5.              ถูกทุกข้อ
   6. 3.              มาตรฐานที่เกิดขึ้นจากผลข้อตกลงของประเทศสมาชิกต่างๆได้แก่ข้อใด
    1. 1.              ISO 9000
    2. 2.              มาตรฐานทั่วไปของ สมอ.
    3. 3.              มาตรฐานบริษัทโตโยต้าในประเทศต่างๆ
    4. 4.              มาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
    5. 5.              ไม่มีข้อใดถูก
    6. 4.              ความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพคือข้อใด
     1. 1.              เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการ
     2. 2.              เพื่อให้พนักงานทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ๆ
     3. 3.              เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเกิดความพึงพอใจ
     4. 4.              เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
     5. 5.              ถูกทุกข้อ

    5.  การปฏิบัติงานตามข้อใดที่ทำให้พนักงานมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

1.  การทำกิจกรรม 5 ส.

2.  การปฏิบัติงานตามระเบียบวิธี P D C A

3.  การปฏิบัติงานตามใบสั่งจากผู้บังคับบัญชา

4.  มีหน่วยปรับปรุงการทำงานอยู่ในองค์กร

5.   ไม่มีข้อใดถูก

 

6. ข้อใดไม่ใช่ กระบวนการของการบริหารงานคุณภาพ

                1. Input           Process                          Output

                2. ลูกค้า         นโยบาย        ผลกำไร

                3. ปัจจัยนำเข้า         การดำเนินงาน        ผลงาน

                4. ความต้องการของลูกค้า        กระบวนการดำเนินงาน        ความพึงพอใจของลูกค้า

                5. ไม่มีข้อใดถูก

7. ทัศนคติข้อใดของพนักงานที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

                1. องค์กรดีเด่น

                2. สวัสดิการดีเด่น

                3. ชื่นชมองค์กร

                4. เป็นเจ้าขององค์กร

                5. ไม่มีข้อใดถูก

8. การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งงานพิจารณาจากข้อใด

                1. พิจารณาพื้นฐานการศึกษา

                2. พิจารณาประสบการณ์การทำงาน

                3. พิจารณาความสามารถในเชิงการปฏิบัติงานหรือทักษะ

                4. พิจารณาความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร

      


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.795321 sec.