nattaya


หลักการบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิต

ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเนื้อหารายละเอียดในเวบ
http://lpn.nfe.go.th/management/B1html


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.015711 sec.