แบบทดสอบ1

วิชา  การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร  รหัสวิชา    3000-0102 ระดับ       ปวช.        ☑ ปวส

 ( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

(EO/1)

ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร  ( 1 )

 

TPO/1;  บอกความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพใน  องค์กร

 

  1.  การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร หมายถึง

ก. การเพิ่มประสิทธิภาพ

ขององค์กรโดยการ

เปรียบเทียบทรัพยากร

ที่ใช้ไปกับผลที่ได้จาก

การทำงานว่าดีขึ้นอย่าง

ไร

ข. ความสำเร็จในการที่

สามารถดำเนินกิจการ

ก้าวหน้าไปและบรรลุ

เป้าหมายต่าง ๆที่องค์กร

ตั้งไว้

ค.วิธีการที่ผู้บริหารจะ

นำหลักการบริหารมาใช้

โดยพิจารณาขอบเขต

และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยว

กับการบริหาร

ง. องค์กรที่สามารถตอบ

สนองความต้องการของ

ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ใน

สภาพแวดล้อม

 

 


  หน้าที่ 2

 ( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

TPO/2; อธิบายข้อแตกต่างของ คำว่าประสิทธิผลกับ   ประสิทธิภาพ

2. ข้อใดกล่าวถึงคำว่าประสิทธิผลได้ถูกต้อง

ก.ความสำเร็จในความสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่

ข.ความสำเร็จในความสามารถดำเนินงานกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ค.การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรกับผลของงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน

ง.การเปรียบเทียบความสำเร็จในการใช้ทรัพยากร กับผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายขององค์กร

 

TPO/3;  บอกปรัชญาและอุดมการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

3. แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพขององค์กรยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิม โดยอาศัยหลักเกณฑ์เป็นไปแบบง่าย  ๆ คืออะไร

ก.ทำงานบรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ข.เป็นเป้าหมายที่แท้จริง

ค.เป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว

ง. ถูกทุกข้อ

 

 


หน้าที่ 3

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

(EO/2)

ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ( 2 )

TPO/1;อธิบายวิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กร

 

4. ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กรในข้อใดที่ผู้บริหารนิยมนำไปใช้ในการบริหารองค์กร คือข้อใด

ก. เกณฑ์การบริหารคุณภาพเชิงระบบ

ข. เกณฑ์วัดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ค. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม

ง. เกณฑ์ใช้วิธีการแข่งขันคุณค่า

 

TPO/2;อธิบายการสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ

 

5. การสร้างนิสัยแห่งคุณภาพให้บุคลากรในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร นิสัยแห่งคุณภาพประการที่ 6 คืออะไร

ก.    การทำงานเป็นทีม        ข.    การมุ่งที่กระบวนการ

ข.    การมุ่งที่กระบวนการ

ค.    การศึกษาและฝึกอบรม

ง.    การประกันคุณภาพ

 

 

 

6. ระบบ TQM เรียกชื่อเต็มว่าอะไร

ก.    ระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

ข.    ระบบการปรับรื้อองค์กร

ค.ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั่วองค์กร

ง.    ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

 

 

7. ระบบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างวินัยในองค์กร โดยให้พนักงานกระทำด้วยตนเอง คือระบบใด

ก.    ระบบ 5 ส        ข.    ระบบ TQM

ข.    ระบบ TQM

ค.    กลุ่ม QCC

ง.    วงจร PDCA

 

TPO/3;    อธิบายความสำเร็จขององค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์

8. ความสำเร็จขององค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นผลสำเร็จที่องค์กรจะต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องเงื่อนไขใหม่ ๆ คืออะไร

ก.สภาพแวดล้อม

ข.เทคโนโลยี

ค.การค้าระหว่างประเทศ

ง.มนุษยสัมพันธ์

 

 

            หน้าที่ 4

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

 

9. การที่องค์กรสมัยใหม่จะอยู่รอดได้และเติบโตจะต้องอาศัยปัจจัยใดเป็นตัวสนับสนุน

ก. สภาพแวดล้อม

ข. การบริหาร

ค.โครงสร้าง

ง. ไม่มีข้อถูก

 

(EO/3)

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและการจัดการองค์กร   (1)

TPO/1;  อธิบายความหมายขององค์กร

10. จงบอกความหมายขององค์กรที่ถูกต้อง

ก.องค์กรเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย

ข.รูปแบบการทำงานของมนุษย์ที่มีลักษณะการทำงานเป็นกลุ่ม

ค.เป็นหน่วยสังคมหรือหน่วยงาน ซึ่งมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ง. ถูกทุกข้อ

 

TPO/2; อธิบายลักษณะขององค์กร

 

11.องค์กรที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและบริการ โดยผลประโยชน์หรือกำไรจะตกแก่บุคคลหรือ     กลุ่มบุคคล เป็นองค์กรประเภทใด

ก.องค์กรเอกชน

ข.องค์กรราชการ

ค.องค์กรทางสังคม

ง.องค์กรปฐมภูมิ

 

 

12. สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วน จัดเป็นองค์กรประเภทใด

ก.องค์กรปฐมภูมิ

 ข.องค์กรราชการ

ค.องค์กรทางสังคม

ง.องค์กรเอกชน

 

 


หน้าที่ 5

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

TPO/3; บอกโครงสร้างขององค์กร

13.ข้อใดถูกต้องตามคำกล่าวนี้“ความสัมพันธ์ตามลำดับขั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร”

 

ก.อำนาจการบังคับบัญชา

ข.สายการบังคับบัญชา

ค.การกระจายอำนาจ

ง.การแบ่งงาน

 

 

14. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ

ก. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ข. มีภารกิจหน้าที่

ค. มีการกระจายอำนาจ

ง. มีความเป็นเอกภาพ

 

 

TPO/4; อธิบายประเภทขององค์กร

15. สมาคม ชมรม สโมสร จัดเป็นองค์กรประเภทใด

 

ก.    องค์กรรูปนัย        ข.    องค์กรอรูปนัย

ข.    องค์กรแบบปฐมและมัธยม

ค.  องค์กรอรูปนัย                                  

ง.   องค์กรเอกชน        ง.    องค์กรการกุศล

 

 

 

16.ประเภทขององค์กรประเภทใหญ่ ๆ มีกี่ประเภท

ก. 1    ข. 2

ค. 3    ง. 4

 

TPO/5; อธิบายเป้าหมายของ องค์กร

17.องค์กรที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนหรือเพื่อความเจริญของประเทศโดยส่วนรวมหมายถึงข้อใด

ก.เป้าหมาทางเศรษฐกิจ

ข.เป้าหมายด้านบริการ

ค.เป้าหมายด้านสังคม

ง. เป้าหมายด้านองค์กร

 

(EO/4)

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและการจัดการองค์กร   (2)

TPO/1; อธิบายการจัดองค์กร

18. การจัดองค์กร หมายถึงข้อใด

ก. การกำหนดโครงสร้างขององค์กร

ข. การกำหนดอำนาจหน้าที่

ค. การแบ่งงานกันทำ

ง. ข้อ ก และ ค  ถูก

 

 

หน้าที่ 6

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

 

TPO/2;  บอกความสำคัญของการจัดองค์กร

 

19.การกำหนดทิศทางการดำเนินการขององค์กรโดยคอยกำกับแนวทางปฎิบัติเพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างชัดเจนหมายถึงข้อใด

ก.การจัดองค์กร

ข.การกำหนดเป้าหมายขององค์กร

ค.การกำหนดแนวทางปฎิบัติ

ง.ลักษณะขององค์กรที่ดี

 

 

20. องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายตามความจำเป็นหมายถึงข้อใด

ก.ประโยชน์ด้านผู้บริหาร

ข.ประโยชน์ด้านผู้ปฎิบัติ

ค.ประโยชน์ด้านผู้มาติดต่อหรือลูกค้า

ง.ประโยชน์ด้านองค์กร

 

TPO/3; อธิบายหลักการจัดองค์กร

21.ข้อใดถูกต้องแผนภูมิแสดงตำแหน่งและหน่วยงานย่อยและบอกหน้าที่ย่อ ๆ ของแต่ละตำแหน่งไว้

ก.แผนภูมิโครงสร้างหลัก

ข.แผนภูมิภาคปฏิบัติ

ค.แผนภูมิแสดงตัวบุคคล

ง.แผนภูมิแสดงตำแหน่งงาน

 

TPO/4; บอกขั้นตอนการจัดองค์กร

22. การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น เออร์เนสต์ เดล ได้เสนอแนะไว้เบื้องต้น 3 ขั้นตอนคืออะไรบ้าง

ก. การกำหนดรายละเอียดของงาน

ข. การแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์กรได้รับผิดชอบตามความเหมาะสม

ค. การประสานงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

 


หน้าที่ 7

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

 

 

(EO/5)

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (1)

TPO/1; บอกความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 

23. ข้อใดบอกความหมายของวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง

ก. ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข. ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน

ค. ความเชื่อและบรรทัดฐานร่วมกัน

ง. เป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ยึดถือร่วมกันมา

 

TPO/2;  บอกแนวคิดวัฒนธรรมองค์กร   

24. ค่านิยม งานพิธี เรื่องราว ตำนาน และภาษาพิเศษที่กระถูกกระตุ้นความรู้สึก ความผูกพันภายในบรรดาสมาชิกในองค์กร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก. มานุษยวิทยา

ข. กาวทางสังคม

ค. สังคมวิทยา

ง. จารีตประเพณี ธรรมเนียมปฎิบัติ

 

TPO/3; อธิบายองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร

25. ข้อใดหมายถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่เป็นแกน

ก.ค่านิยมหรือประเพณี

ข.ประเพณีหรือความเชื่อ

ค.ความเชื่อหรือวีรบุรุษ

ง.ค่านิยมหรือความเชื่อ

 

-TPO/2;  บอกระดับวัฒนธรรมขององค์กร

 

27. เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและพนักงานกระทำตามค่านิยมเหล่านี้แล้วจะมีผลตามข้อใด

ก.สังคมจะมีความสมบูรณ์

ข.องค์กรจะมีความเข้มแข็ง

ค.บุคลากรจงรักภักดีองค์กร

ง.สร้างบรรทัดฐานแก่องค์กร

 

 


หน้าที่ 8

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

(EO/6)

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (2)

 

TPO/1;  บอกคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กร

 

26. ข้อใดกล่าวถึงวัฒนะธรรมได้ถูกต้อง

ก.ค่านิยมร่วมของพนักงานในองค์กร

ข.วิถีชีวิตของหมู่คณะ

ค.ค่านิยม งานพิธี เรื่องราวที่กระตุ้นความรู้สึก ความผูกพันในบรรดาสมาชิกในองค์กร

ง.สมมติฐานความเชื่อและบรรทัดฐานร่วมกันที่ผูกพันธ์สมาชิกในองค์กร

 

TPO/2;  บอกระดับวัฒนธรรมขององค์กร

27. เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและพนักงานกระทำตามค่านิยมเหล่านี้แล้วจะมีผลตามข้อใด

ก.สังคมจะมีความสมบูรณ์

ข.องค์กรจะมีความเข้มแข็ง

ค.บุคลากรจงรักภักดีองค์กร

ง.สร้างบรรทัดฐานแก่องค์กร

 

 

28. โดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมองค์กรจะแบ่งได้ 2 ลักษณะคือข้อใด

ก.วัฒนธรรมพื้นฐาน กับวัฒนธรรมประยุกต์

ข.วัฒนธรรมที่สังเกตได้ กับวัฒนธรรมประเพณี

ค.วัฒนธรรมที่สังเกตุได้และวัฒนธรรมที่เป็นแกน

ง.วัฒนธรรมที่เป็นแกน กับวัฒนธรรมพื้นฐาน

 


หน้าที่ 9

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

( 10 )

 

 

 

29.วัฒนธรรมที่สังเกตได้หมายถึงข้อใด

ก.ค่านิยม - วัฒนธรรมองค์กร

ข. ความเชื่อ – ธรรมเนียมปฎิบัติ

ค.สิ่งที่บุคคลมองเห็นและได้ยินหรือวิถีทางของบุคคลในองค์กร

ง.ความชัดเจนด้านนโยบายและเป้าหมาย

 

 

30. วัฒนธรรมขององค์กรจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เรื่องราวของอุดมการณ์ อุดมคติ และวีรบุรุษขององค์กร ก่อนหน้านี้จะถูกรับรู้ร่วมกันทั่งองค์กรและระหว่างรุ่นของสมาชิกในองค์กร หมายถึงข้อใด

ก. ค่านิยม

ข.วีรบุรุษ

ค.ธรรมเนียมปฎิบัติ

ง. เครือข่ายทางวัฒนธรรม

 

TPO/3;  อธิบายการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

31. วัฒนธรรมองค์กรจะกำหนดการกระทำของบุคคลภายในองค์กร ประสิทธิผลขององค์กรหนึ่งจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมองค์กรนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. การวางแผน

ข. การจัดองค์การ

ค. การจัดบุคคลเข้าทำงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

(EO/7)

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน (1)

 

TPO/1;  อธิบายพฤติกรรมใน  องค์กร

32. พฤติกรรมในองค์กรส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากข้อใด

ก.ผู้ปฎิบัติ

ข.ผู้นำ

ค.ผู้บริโภค

ง.ผู้กำกับติดตาม

 

 

หน้าที่ 10

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

TPO/2;  บอกความพึงพอใจใน

การทำงาน

 

33.  เมื่อผู้ปฎิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ทำจนบรรลุตามวัตถุประสงค์จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. ความพยายาม

ข. ความอุตสาหะ

ค. มีความสุขในการทำงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

TPO/3;  อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการทำงาน

 

34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง “สภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฎิบัติงาน”

ก.ความเป็นอิสระในการทำงาน

ข.ความสำคัญของการทำงาน

ค.บรรยากาศของการทำงาน

ง.ความพึงพอใจในการทำงาน

 

TPO/4;  บอกความสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน

35. จากผลการวิจัยความพึงพอใจในงานของผู้ปฎิบัติงานปัจจัยสำคัญอะไรที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในงาน

ก.เพื่อนร่วมงาน

ข.สภาพการใช้เทคโนโลยี

ค.บรรยากาศการทำงานขององค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ง.นวัตกรรมใหม่ในองค์กร

 

(EO/8)

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน (2)

TPO/1; อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน

36. ข้อใดหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน

ก.ความเชื่อ – ความพึงพอใจ

ข.ค่าจ้าง-ความเชื่อ

ค.งาน-ค่าจ้าง

ง.งาน-ค่านิยม

 

หน้าที่ 11

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

TPO/2;  อธิบายวิธีการเพิ่มปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 

 

37. การบริหารที่ใช้แนวคิดที่ต้องการให้ผู้ปฎิบัติมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของงานเพื่อให้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด

ก.การบริหารเชิงคุณภาพ

ข.การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ค.การบริหารแบบวิทยาศาสตร์

ง.การบริหารมนุษยสัมพันธ์

 

TPO/3; อธิบายการสำรวจเพื่อการวินิจฉัยงาน

 

38. ภาวะทางจิตใจที่สำคัญและจำเป็นทำให้บุคคลมีแรงจูงใจที่จะทำงานมีกี่สภาวะ

ก. 1    ข. 2

ค. 3    ง. 4

 

 

39. สภาวะทางจิตวิทยาที่สำคัญและจำเป็นในการที่ทำให้บุคคลมีแรงจูงใจที่จะทำงานคืออะไร

ก.ประสบการณ์ด้านการมีความหมายของงาน

ข.ความรับผิดชอบของงาน

ค. การรู้ผลการกระทำ

ง. ถูกทุกข้อ

 

TPO/4; บอกงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน

40. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานพอจะสรุปวิเคราะห์ว่ามีประเด็นอะไรบ้าง

ก. แรงจูงใจภายในของบุคคล

ข. ความเป็นอิสระ

ค. การบังคับบัญชา

ง. ถูกทั้ง ก  ข และค

 

 

EO/9

สอบกลางภาคเรียน

 

 

 


หน้าที่ 12

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

(EO/10)

การปรับพฤติกรรมและศักยภาพของบุคลากร (1)

 

TPO/1;  บอกการรู้จักตนเอง

41. ข้อใดที่ถือได้ว่าเป็นหลักการสำคัญในการรู้จักตนเอง

ก.สติปัญญา

ข.ค่านิยม

ค.เป้าหมาย

ง.วัตถุประสงค์

 

TPO/2;  บอกองค์ประกอบของการเรียนรู้ตนเอง

 

42. ข้อใดหมายถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ตนเอง

ก.ฐานะทางเศรษฐกิจ

ข.บุคลิกภาพ

ค.สติปัญญา

ง.สุขภาพ

 

TPO/3;  อธิบายการปรับบุคลิกเพื่อพัฒนาตนเอง

 

43. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองโดยอาศัยมโนภาพแห่งตน เช่นการสร้างภาพตนเองเป็นต้น หมายถึงข้อใด

ก.วิเคราะห์ข้อดี – เสียของตนเอง

ข.มีเป้าหมายในการทำงาน

ค.พยายามทำงานเป็นทีม

ง.มีสมาชิกในการทำงาน

 

-TPO/4;  อธิบายการปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง

 

44. ข้อใดหมายถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงตนเองเพื่อประสิทธิภาพของงานในองค์กร

ก.หมั่นรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์

ข.มีความกระตือรือร้น

ค.เตรียมตัวให้พร้อมเสมอ

ง.การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

 

-TPO/5;  บอกกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง

 

45. ข้อใดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองไปสู่ผลสำเร็จของงาน

ก.การเป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน

ข.สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ค.สร้างฐานะทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

ง.สร้างค่านิยมทางสังคม

 

หน้าที่ 13

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

(EO/11)

การปรับพฤติกรรมและศักยภาพของบุคลากร (2)

 

TPO/1;  อธิบายการสร้างทีมงาน

46. การสร้างทีมงานความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับปัจจัยการทำงานเป็นทีม ภารกิจสำเร็จที่สุดของนักบริหารคือข้อใด

ก. นักบริหารจะต้องไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของการทำงานเป็นทีม

ข. การพยายามทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของทีมงาน

ค. ผู้บริหารลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งหมด

ง. ผู้บริหารตอบโต้เมื่อถูกหยามเหยียดจากผู้ร่วมงาน

 

TPO/2;  บอกความหมายของการสร้างทีมงาน

 

47. การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์กรสัมฤทธิ์ผลหมายถึงข้อใด

ก.การทำงานเป็นทีม

ข.ประสิทธิภาพทีมงาน

ค.การสร้างทีมงาน

ง.ทีมงานที่ดี

 

TPO/3; บอกวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงาน

 

48. วัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงานหมายถึงข้อใด

ก.สุขภาพจิตดีขึ้น

ข.ทำงานได้ตรงเวลา

ค.ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ง.เพื่อนร่วมงานที่ดี

 

 


หน้าที่ 13

( 7 ) / ( 3 )

ขั้นตอนที่เกิดสมรรถนะ

ของวัตถุเชิงพฤติกรรมปลายทางที่วัดได้

( TPO )

( 8 )

ข้อมูลคำถาม ( โจทย์ )

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปลายทางที่วัดได้

( ข้อ 1 → n ข้อ )

( 9 )

ข้อมูลคำถาม

( 4 ตัวเลือก , ก → ง )

 

 

<