nattaya


v-net-รายละเอียดการสอบวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ข้อสอบ

 

1. กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับในองค์กร  
    หมายถึงข้อใด

    1. การสื่อสารในองค์กร             

    2. ระบบการสื่อสารที่ดี

    3. รูปแบบการสื่อสาร                

    4. ลักษณะการสื่อสาร

    5. วัฒนธรรมการสื่อสาร

 

2. การสื่อสารในหมู่คนกลุ่มใหญ่ และใช้ผู้รับสารจำนวนมากๆ ได้แก่ข้อใด

    1. การสื่อสารทวิภาค                

    2. การสื่อสารระหว่างองค์กร

    3. การสื่อสารภายในองค์กร        

    4. การสื่อสารมวลชน

    5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์

 

3. การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะบุคคล         อันจะทำให้มาตรฐานการทำงานสูงขึ้น เรียกชื่อตามข้อใด

    1. การฝึกอบรม                       

    2. การพัฒนา

    3. การเปลี่ยนเจตคติ                 

    4. การสร้างค่านิยม

    5. การควบคุมงาน

 

4. การสั่งการที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด

    1. การตรวจสอบความถูกต้อง     

    2. กำหนดงานที่จะสั่งให้ปฏิบัติ

    3. คำสั่งต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  

    4. คำสั่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัว

    5. คำสั่งต้องมีขอบเขต

 

5. การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วแนะนำ   ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่กำหนดไว้ หมายถึง   ข้อใด

    1. การสาธิตงาน                      

    2. การสอนงาน

    3. การสั่งงาน                              

    4.   การควบคุมงาน

    5. การตรวจสอบงาน

 

6. การควบคุมงานที่ดีย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการงาน ดังนั้น สิ่งที่ต้องควบคุมตามความหมายดังกล่าว คือข้อใด

    1. คุณภาพของงาน                  

    2. ตรวจสอบงาน

    3. ความก้าวหน้าของงาน           

    4. ประสิทธิภาพของงาน

    5. การสาธิตงาน

 

7. ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงกับข้อใด

    1. ความหมายของ มอก.           

    2. ความหมายของ สมอ.

3. ความสำคัญของ มอก.           

4. ความสำคัญของ สมอ.

5. ความสำคัญของ อย.

 

8. ความสำคัญของ มอก. มีประโยชน์ต่อข้อใดต่อไปนี้

1. ผู้ผลิต                               

2. เศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

3. ผู้บริโภค                            

4. ชุมชนท้องถิ่น

5. ประเทศชาติ

 

9. การป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ เป็นการให้ความสำคัญในด้านใด

1. ผู้ผลิต                               

2. เศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

3. ผู้บริโภค                            

4. มอก.

5. สมอ.

 

10.   การทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง เป็นการให้ความสำคัญในด้านใด

1. ผู้ผลิต                               

2. สมอ.

3. ผู้ซื้อ                                 

4. มอก.

5. ผู้บริโภค

 

 

 

11.            เป็นตราสัญลักษณ์ตามข้อใด

 

1.  เครื่องหมายมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์

  1. เครื่องหมายมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านความปลอดภัย
  2. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปของผลิตภัณฑ์

4.   เครื่องหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

5. เครื่องหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

 

12.   หมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุอยู่บนตัวสินค้า ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายมาตรฐาน ที่แสดงว่าสินค้าได้รับมาตรฐานอะไรตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1.   ความหมายของมาตรฐานทั่วไป             

2.   ความหมายของมาตรฐานบังคับ

 3.    ความหมายของเลขมาตรฐานคุณภาพ       

 4.   ความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพ

 5.   ความสำคัญของประสิทธิภาพ

 

13.   ระบบงานของหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือข้อใด

1. ISO 14000                      

2. ISO 9000

3. มอก.                                

4. ISO 18000

5. QS 9000

 

14. หน่วยงานใด ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติและทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิก ISO ประเภท member body และร่วมดำเนินงานกับ ISO มาตั้งแต่ พ.ศ. 2508   ทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ

1. สำนักงานมาตรฐานบรรจุภัณฑ์

2. การบริหารคุณภาพ (ISO 9000)

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)

4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5. สำนักงานมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ

 

15.   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ก็คือ

1. มาตรฐาน                           

2. คุณภาพ

3. ISO 9000                        

4. ISO 1400

5. ISO 1800

 

16.   เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ และเป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร โดยมุ่งเน้น  ด้านคุณภาพได้แก่ข้อใด

1. มอก.18000                      

2. ISO 18000

3. ISO 9000                        

4. ISO 14000

5. ISO 9001

 

17.   ISO  คือข้อใด

1. International  Quality Management

2. International  Organization the Standardization

3. International  Organization  Standardization

4. International Organization for Standardization

5. International Standardization for Organization

 

18. การทำให้การเจรจาทางด้านการค้าสะดวกยิ่งขึ้น เป็นผลให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

     เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งใด

1. การนำมาตรฐาน ISO 14000 มาใช้ในองค์กร

2. การนำมาตรฐาน ISO 18000 มาใช้ในองค์กร

3. การนำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ในองค์กร

4. การนำมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้ในองค์กร

5. การนำมาตรฐาน ISO 9003 มาใช้ในองค์กร

 

19.  สมาคม ชมรม สโมสร จัดเป็นองค์กรประเภทใด

    1.  องค์กรรูปนัย

    2.  องค์กรอรูปนัย

    3.  องค์กรทางสังคม

    4.  องค์กรปฐมภูมิ

    5.  องค์กรอิสระ

 

20. ข้อใดถูกต้องตามคำกล่าวนี้“ความสัมพันธ์ตามลำดับขั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

     เพื่อให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร”

    1.  สายการบังคับบัญชา

    2.  อำนาจการบังคับบัญชา

    3.  การกระจายอำนาจ

    4.  การแบ่งงาน

    5.  การกระจายงาน

 

21.   ข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรมได้ถูกต้อง

    1. ค่านิยมร่วมของพนักงานในองค์กร

   2. วิถีชีวิตของหมู่คณะ

    3. ค่านิยม งานพิธี เรื่องราวที่กระตุ้นความรู้สึก ความผูกพันในบรรดาสมาชิกในองค์กร

    4. สมมติฐาน ความเชื่อและบรรทัดฐานร่วมกัน ที่ผูกพันสมาชิกในองค์กร

    5. ประเพณี เรื่องราว ที่เป็นบรรทัดฐานร่วมกัน

 

22.   โดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมองค์กรจะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือข้อใด

    1. วัฒนธรรมพื้นฐานกับวัฒนธรรมประยุกต์

    2. วัฒนธรรมที่สังเกตได้กับวัฒนธรรมประเพณี

    3. วัฒนธรรมที่สังเกตได้และวัฒนธรรมที่เป็นแกน

   4. วัฒนธรรมที่เป็นแกนกับวัฒนธรรมพื้นฐาน

        5. วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานกับวัฒนธรรมประยุกต์

 

23.   เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กร และพนักงานกระทำตามค่านิยมเหล่านี้แล้วจะมีผลตามข้อใด

    1. สังคมจะมีความสมบูรณ์         

    2. องค์กรจะได้รับการยอมรับ

    3. บุคลากรจงรักภักดีองค์กร       

    4. สร้างบรรทัดฐานแก่องค์กร

    5. องค์กรจะมีความเข็มแข็ง

 

24.   วัฒนธรรมขององค์กรจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเรื่องราวของอุดมการณ์  อุดม  

     คติ และวีรบุรุษขององค์กรก่อนหน้านี้จะถูกรับรู้ร่วมกันทั้งองค์กร และระหว่างรุ่นของสมาชิกใน

     องค์กร หมายถึงข้อใด

    1. ค่านิยม                              

    2. วีรบุรุษ

    3. ธรรมเนียมปฏิบัติ                 

    4. เครือข่ายทางวัฒนธรรม

    5. บรรพบุรุษ

 

 

25.     องค์ประกอบที่สำคัญของพฤติกรรมบุคคลในองค์กร หมายถึงข้อใด

    1. การรับรู้                                 

    2. ความเชื่อ

    3. ค่าจ้าง                               

    4. งาน

    5. บุคลิกภาพ

 

26.   ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากการแสดงออกของพฤติกรรมกลุ่ม

    1. ประสิทธิภาพ – ค่านิยม          

    2. ความพึงพอใจ – การรับรู้

    3. ประสิทธิภาพ – ความพึงพอใจ 

    4. การรับรู้ – ประสิทธิภาพ

    5. ประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล

 

27.   พฤติกรรมในองค์กร ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากข้อใด

   1. ผู้ปฏิบัติ                            

   2. ผู้นำ

    3. ผู้บริโภค                                

    4. ผู้กำกับติดตาม

    5. ผู้บังคับบัญชา

 

28.     ข้อใดหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน

    1. ความเชื่อ – ความพึงพอใจ      

    2. ค่าจ้าง – ความเชื่อ

    3. ความเชื่อ - ค่านิยม              

    4. งาน – ค่านิยม

    5. งาน – ค่าจ้าง

 

29.   วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ เป็นแนวคิดการบริหารของใคร

    1. Tayler                             

    2. Oldman

    3. Hackman                            

    4. Hackman and Tayler

    5. Luther Gulick

 

30.   ข้อใดเป็นวิธีการบริหารที่เน้นวัตถุประสงค์ (MBO)

    1. การบริหารเชิงคุณภาพ          

    2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

    3. การบริหารแบบวิทยาศาสตร์   

    4. การบริหารมนุษยสัมพันธ์

    5. การบริหารงานแบบดั่งเดิม

 

31. ข้อใดที่ถือได้ว่าเป็นหลักการสำคัญในการรู้จักตนเอง

    1. สติปัญญา                           

    2. ค่านิยม

    3. เป้าหมาย                               

    4. วัตถุประสงค์

    5.     วิสัยทัศน์

 

32.   ข้อใดหมายถึงบรรยากาศสถานการณ์ที่ช่วยหล่อหลอมบุคคลให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและกระทำตามจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย

    1. สติปัญญา                               

    2. พันธุกรรม

   3. สิ่งแวดล้อม                         

    4. ค่านิยม

    5. วัฒนธรรม

 

33.   ข้อใดหมายถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงตนเอง เพื่อประสิทธิภาพของงานในองค์กร

    1. หมั่นรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์  

    2. มีความกระตือรือร้น

    3. เตรียมตัวให้พร้อมเสมอ         

    4. การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

    5. การวางแผนการทำงาน

 

34.   การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์กรสัมฤทธิผล หมายถึงข้อใด

    1. การทำงานเป็นทีม                

    2. การสร้างทีมงาน

    3. ประสิทธิภาพทีมงาน             

    4. ทีมงานที่ดี

    5. ปฏิสัมพันธ์ของทีมงาน

 

35.   ข้อใดหมายถึงลักษณะทีมงานที่ดี

    1. งานที่มีคุณภาพ                   

    2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

    3. การสื่อสารเป็นแบบเปิด         

    4. สร้างมิตรสัมพันธ์

    5. ความรักสามัคคี

 

36.   คำว่า “Positive Thinking” คือข้อใด

    1. ความคิดเชิงบวก                  

    2. ความคิดสุดยอด

    3. ความคิดความจำ                  

    4. ความดีความงาม

    5. ความคิดเชิงระบบ

 

37.   ลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคล อันทำให้บุคคลนั้นแตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ หมายถึงข้อใด

    1. บุคลิกภาพ                              

    2. ลักษณะพิเศษของบุคคล

    3. ลักษณะทางสังคม                 

    4. บุคลิกทางอารมณ์

    5. ลักษณะการแต่งกาย

 

38.   ข้อใดหมายถึงบุคลิกภาพภายใน

    1. กิริยาท่าทาง                        

    2. การพูด

    3. การแต่งกาย                       

    4. รูปร่างหน้าตา

   5. ความสุภาพ

 

39.   การพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง สิ่งแรกที่จะต้องกระทำคือข้อใด

    1. ปรับปรุงแก้ไข                     

    2. การวิเคราะห์ตนเอง

    3. แสดงออกใหม่                     

    4. ประเมินผล

    5. การวางแผน

 

40.   จากข้อความ “คนเราเกิดมาแล้วไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้ แต่จะต้องเริ่มสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อ

     ความสุขส่วนตัว” หมายถึงข้อใด

    1. ความสามารถในการสร้างค่านิยมทางสังคม

    2. ความสามารถในการแสดงอารมณ์ในขอบเขตที่เหมาะสม

    3. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริง

    4. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

    5. ความสามารถในการสร้างทีมงานในองค์กร

 

41.   กลยุทธ์องค์กร หมายถึงข้อใด

   1. การแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

    2. ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับกลุ่มต่างๆ ขององค์กร

    3. กลยุทธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร

    4. การจัดชุดทรัพยากรที่มีความเหมาะสมกับองค์กร

    5. การที่องค์กรใช้เทคนิควิธีเพื่อปรับตัวเองตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

 

42.   ข้อใดหมายถึงบรรยากาศในองค์กร

    1. การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยส่วนรวม

    2. การอาศัยระบบควบคุมโดยสร้างสรรค์

   3. การรับฟังความคิดเห็นจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน

    4. การสร้างแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร

    5. การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร

 

43.   ข้อใดหมายถึงการสร้างบรรยากาศในองค์กรกับความก้าวหน้าของบุคลากร

   1. จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมทันสมัยเสมอ

     2.        องค์กรควรจะกำหนดโครงการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า ของบุคลากรในการทำงาน

    3. การอาศัยกระบวนการร่วมวางแผนและตั้งเป้าหมายร่วมกัน

    4. การอาศัยแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

    5. การอาศัยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน

 

44.   ข้อใดกล่าวถึงคำว่าประสิทธิผลได้ถูกต้อง

    1. ความสำเร็จในความสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่

   2. ความสำเร็จในความสามารถดำเนินงานกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

    3. การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรกับผลของงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน

    4. การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรบุคคลกับผลผลิต

5. การเปรียบเทียบความสำเร็จในการใช้ทรัพยากร กับผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายขององค์กร

 

 

 

45.   ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กรในข้อใด ที่ผู้บริหารนิยมนำไปใช้ในการบริหารองค์กร

   1. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ

    2. เกณฑ์วัดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

    3. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม

    4. เกณฑ์ใช้วิธีการแข่งขันคุณค่า

    5. เกณฑ์การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร

 

46.   ระบบ TQM เรียกชื่อเต็มว่าอะไร

    1. ระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

    2. ระบบการปรับรื้อองค์กร

   3. ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

    4. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

    5. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14000

 

47.   ระบบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างวินัยในองค์กร โดยให้พนักงานกระทำด้วยตนเอง คือระบบใด

    1. ระบบ 5 ส                          

    2. ระบบ TQM

    3. กลุ่ม QCC                         

    4. วงจร PDCA

    5. ระบบ   ISO 9000

 

48.  การสร้างนิสัยแห่งคุณภาพให้บุคลากรในองค์กร  เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร  นิสัยแห่ง

      คุณภาพ  ประการที่ 6  คืออะไร

    1. การทำงานเป็นทีม

    2. การมุ่งที่กระบวนการ

    3. การศึกษาและฝึกอบรม

    4. การควบคุมคุณภาพ

    5. การประกันคุณภาพ

 

49.   วงจร PDCA องค์ประกอบของคำ  A (Act)  คืออะไร

    1. การนำแผนไปปฏิบัติ

    2. การแก้ไขข้อบกพร่อง

    3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

    4. การเขียนแผนงาน

    5. การวางแผนการทำงาน

50. ความสำเร็จขององค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นผลสำเร็จที่องค์กรจะต้องปรับตัวเองให้สอดคล้อง   เงื่อนไขใหม่ๆ คืออะไร

    1. สภาพแวดล้อม                    

    2. เทคโนโลยี

    3. การค้าระหว่างประเทศ          

    4. มนุษยสัมพันธ์

    5. ความร่วมมือ ระหว่างองค์กร


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.783402 sec.