ความสิ้นเปลืองสูญเปล่า 7 ประการ

ความสิ้นเปลืองสูญเปล่า 7 ประการ  (7 WASTES)

 MURI   ( Over Burden)  การทำเกินพอดี  เหนื่อยล้า สุดวิสัย

-      คน  ทำงานเกินกำลัง ทำ O/T ติดต่อกัน ใช้สายตาติดต่อกันนาน

-  เครื่องจักร ใช้งานมาก เครื่องเสีย เสื่อมสภาพก่อนเวลา ส่งผลให้ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือ เครื่องเสียติดขัดโดยไม่มีอะไหล่เปลี่ยนซ่อมบำรุง

-      วิธีการทำงาน ที่ไม่มีเครื่องมือทุ่นแรง  กิริยา ท่าทางการทำงานที่ต้องออกแรงมาก

-     วัตถุดิบ ที่ป้อนเข้าสายการผลิตมากหรือสต๊อกมากเกินควร

MUDA    ( Waste)   ความสิ้นเปลือง สูญเปล่า   =   7  Wastes

1.       Muda of Correction เกิดจากการทำงานผิดวิธี ใช้วัสดุไม่เหมาะสม พนักงานไม่ได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน มีความสิ้นเปลือง ของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทำให้ต้องเสียเงิน เสียเวลาในการแก้ไขงาน และส่งผลให้ความเชื่อถือของลูกค้าลดลง

-       จะต้องสร้างระบบและจิตสำนึกแก่ทุกคน ในการควบคุมคุณภาพของสินค้า 

-       ของเสียในขบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการแก้ไขทันที ในขั้นตอนของตนเอง  ไม่ต้องรอจนกว่ามี QC. มาตรวจพบ ซึ่งจะมีต้นทุนสะสมมาก หรือ เสียหายเมื่อไปถึงลูกค้า

-       จัดหา และพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันการผิดพลาดจากการทำงาน

-       เขียน และอธิบายขั้นตอนมาตรฐานการทำงาน ตรวจสอบ ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

2.       Muda of Over-production คือ ความสิ้นเปลืองเกิดจากความพยายามใช้เครื่องจักร แลพนักงานผลิตออกมาให้มากที่สุด  โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานถัดไป(ลูกค้า) ทำให้เกิดงานระหว่างผลิต( WIP ) มาก เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ เวลาในการผลิต และ ภาระต้นทุน ( ดอกเบี้ย) ของเงินทุนจม

-       จะผลิตแต่ชิ้นงานที่ต้องการใช้ ในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

-       ต้องกำจัดจุดคอขวด (Bottle Neck) ในสายงาน เพื่อสร้างความสมดุลการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

3.       Muda of processing   เกิดจากการทำงานซ้ำซ้อน จัดลำดับงานไม่ถูกต้อง เป็นผลให้มีค่าใช้จ่าย สำหรับงานที่ไม่ก่อมูลค่าเพิ่ม เช่น การเคลื่อนย้าย การเดินทาง โดยการแยกแยะกิจกรรมแต่ละขั้นตอนการทำงานว่าสามารถ

-  การกำจัด ( Eliminating)  งานที่ต้องทำซ้ำซ้อน  ต้องกลับมาแก้ไขใหม่

-  การรวม ( Combination)  ขั้นตอนงานที่สามารถทำรวมหรือ ทำพร้อมกันได้

-       การจัดลำดับใหม่  ( Re-arrangement) ให้งานไหลไปตามลำดับ ไม่ย้อนไปมา

-       การทำให้ง่าย ( Simplifying)   การเคลื่อนไหวของร่างกาย   การจัดสถานที่ทำงาน  การออกแบบ หรือการเลือกใช้  เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด

4.       Muda of conveyance  เกิดจากการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ และงานระหว่างทำ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและ เวลา

-       ต้องปรับปรุงการวางเครื่องจักร แผนผังการไหลของงานให้ต่อเนื่อง

5.       Muda of Inventory  เป็นการสูญเปล่าจากเก็บสินค้า และวัตถุดิบ ทำให้เสียพื้นที่     ต้นทุนการเก็บรักษา , ดอกเบี้ย , การเสื่อมสภาพ การพ้นสมัย

-       ควบคุมปริมาณพัสดุคงคลังให้เหมาะสมกับความต้องการใช้  และการจัดเก็บตามหลัก FIFO (เข้าก่อน - ออกก่อน) เพื่อไม่ให้คงคลังนาน และโดยสามารถ ค้นหาง่าย

6.       Muda of Motion คือ ความสิ้นเปลืองอันเกิด จากการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเมื่อยล้า ความล้าช้าในการทำงาน เกิดต้นทุน และอุบัติเหตุ

7.       Muda of Waiting  ความสิ้นเปลืองเวลา จากการรอคอย งาน หรือ วัสดุ  เครื่องจักรรอการผลิต / ซ่อม / การติดตั้ง ( แม่พิมพ์ , ตั้งค่า :  Set-up Time )

-       เวลา เป็นต้นทุนที่คิดจาก ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร , ค่าแรงงาน ,ค่าโสหุ้ย

-      ระยะเวลานำ ( Lead Time ) การสั่งซื้อวัตถุดิบ ระยะเวลาสั่งผลิต ไม่แน่นอน
-      เครื่องจักรเสีย ต้องรออะไหล่  / ช่าง  / เครื่องมือ ซ่อมบำรุง

-      การจัดกำลัง ความสามารถ ของเครื่องจักร / คน ให้สายการผลิตสมดุล

MURA (Unevenness) ความไม่แน่นอน ไม่คงเส้นคงวา ไม่สม่ำเสมอ

-      การกำหนดแผนการผลิตไม่แน่นอน เพราะ มีงานด่วนแทรก เครื่องจักรเสียบ่อย

-       คุณภาพ เวลาส่งมอบ ไม่ตรง : วัตถุดิบ  ไม่ตรงเวลา คุณภาพ  ราคา ไม่สม่ำเสมอ

-       ไม่มีมาตรฐานการทำงาน ส่งผลต่อ Product,Quality,Cost,Delivery,Safety,Moral

 

มุมมองการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ

1.       Product capacity   กำลังการผลิต 

สามารถผลิตสินค้าและบริการตามปริมาณความต้องการของลูกค้า ขึ้นกับประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต คือ คน เครื่องจักร วัสดุ และวิธีทำงาน

2.       Quality     คุณภาพ

การผลิตทุกขั้นตอน / การให้บริการ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่ให้มีของเสีย หรือ ต้องมาแก้ไขงาน เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

3.       Cost        ต้นทุน

การลด / กำจัด ทุกรายการต้นทุนที่ไม่จำเป็นของการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อการแข่งขันในภาวะตลาดซบ ต้องกระตุ้นด้วย ราคาขาย

4.       Delivery   การส่งมอบ

ผลิตสินค้าให้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ    ส่งวัตถุดิบคงคลังตามที่ต้องการใช้ถูก ชนิด  สถานที่  และ ทันเวลา

5.       Safety      ความปลอดภัย

การซ่อมบำรุงตามกำหนด  การป้องกันความผิดพลาดจากเผลอเรอ  ของพนักงาน  และ ผู้ใช้สินค้า

6.       Morale      ขวัญ และกำลังใจ

คุณภาพชีวิตการทำงาน ทำงานเหมาะสมกับความรู้  ความภาคภูมิใจ      ความมั่นใจในอนาคต   จะส่งผลความตั้งใจทำงานและความคิดสร้างสรร


MUDA  (7-Waste) ความสิ้นเปลือง สูญเปล่า   (ในรูปตัว เงิน , เวลา, ปริมาณ)

เกิดจาก ความพยายามใช้เครื่องจักร คนงาน วัตถุดิบ มากเกินความต้องการของ ( ลูกค้า ) ขั้นตอนถัดไป

 

ลักษณะ / จุดที่เกิดของเสีย

ผล

แนวทางแก้ไข

 

1.  ผลิตมากเกินไป

- งานระหว่างทำ
( WIP )

- สินค้าสำเร็จรูป

 

1.     เปลืองพื้นที่จัดเก็บ -ค่าจัดเก็บ / ไม่มีที่ทำงาน

2.       ค่าขนย้าย เมื่อใช้ไม่หมด / เปลี่ยนรุ่น

3.       ความไม่ปลอดภัยการทำงาน -แตก/บาดเจ็บ

4.       " ของเสีย " ขั้นตอนก่อนหน้ายังไม่ได้แก้ไข

5.       ต้นทุนจม ทำให้ขาดสภาพคล่องหมุนเวียน

6.       ปิดบัง "เสียเวลา"  ในการผลิต เพราะมีของอยู่

7.       " เสียเวลา " ผลิตของที่ยังขายไม่ได้

 

1. กำจัดจุดคอขวด โดยค้นหาสาเหตุขั้นตอนต่อไปที่ทำงานช้า หรือ ทำได้น้อยกว่า มาตรฐานกำหนด  - เครื่องจักรเสีย , ตั้งเครื่องช้า , คน / เครื่องมือ ไม่พอ,

แก้งานเสีย

 

2. ผลิตชิ้นงานในปริมาณที่ ขั้นตอนถัดไป ( ลูกค้า ) ต้องการ

 

                                                                                                                              

ลักษณะ / จุดที่เกิดของเสีย

ผล

แนวทางแก้ไข

2.พัสดุคงคลังมากเกินไป

วัตถุดิบ  WIP สินค้าสำเร็จรูป

อะไหล่ - เครื่องมือช่าง

1.       เปลืองพื้นที่จัดเก็บ - ค่าจัดเก็บ , ค่าอาคาร

2.       ต้นทุนจม  ขาดสภาพคล่อง

3.       พัสดุ เสื่อมสภาพ / ล้าสมัย / หมดรุ่น

        สั่งซื้อ / ผลิต ซ้ำ เพราะหาไม่พบ

 

1.       ระดับพัสดุคงคลังเหมาะสม EOQ , ROP , MOS

2.       สะสาง / สะดวก

3.       การเบิก ระบบ FIFO

3.การขนส่งเคลื่อนย้าย

 

 

1.    ต้นทุนการขนส่ง  แรงงาน พลังงาน เครื่องมือ

2.    พัสดุเสียหาย  ตกหล่น ชำรุด หาไม่พบ

3.    "เสียเวลา " ต้องรอคอยชิ้นงานที่ต้องขนย้าย

 

1. ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน โดยศึกษาขั้นตอนการทำงาน โดย จัดทำ Flow Process Chart

4. ผลิตของเสีย  / แก้ไขงานเสีย ( บกพร่อง )

1.   "เสียต้นทุน " วัตถุดิบ แรงงาน โสหุ้ย

2.   "เสียต้นทุน " ค่าจัดเก็บ / ค่ากำจัดทิ้ง

3.  "เสียเวลา "  ในการซ่อม หรือ ผลิตใหม่

4.   เปลี่ยนแผนการผลิต กระทบต่อการส่งมอบ

5.  สัมพันธ์ภาพระหว่างแผนกไม่ดี กล่าวโทษกัน

1.   ตั้งมาตรฐานทำงาน และมาตรฐานการรับงาน

2.   ระบบแจ้งข้อมูลของเสียย้อนกลับ

3.   คู่มือสอนแนะนำงานพนักงานใหม่

4.   แผนการตรวจสอบเครื่องจักร / วัด

ลักษณะ / จุดที่เกิดของเสีย

ผล

แนวทางแก้ไข

 

6.เสียเวลารอคอย

§       คน    น้อย /ไม่ชำนา

§       เครื่องจักร เสีย / ตั้งเครื่อง

§       วัตถุดิบ , งานระหว่างทำ

§       วิธีทำงาน  ขนส่ง / ตรวจ

 

1.       "เสียเวลา" ไม่ได้เป้า ส่งผลต่อขั้นตอนต่อไป

2.       "ต้นทุนเสียโอกาส"  จะได้รายรับ / เสียค่าปรับ

3.       ขวัญและกำลังใจต่ำ เพราะสับสนแผนการผลิตที่ต้องเปลี่ยนตามงานด่วน / งานซ่อม

 

 

1.       แก้ปัญหาการผลิต "ของเสีย"

2.       จัด คน เครื่อง ให้เหมาะสมงาน

3.       แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

4.       ลดเวลาการตั้งเครื่อง เมื่อเปลี่ยนสายการผลิต / รุ่น / สี

 

7.การเคลื่อนไหว

- ลักษณะการทำงาน และสภาพแวดล้อม

1.       เสียเวลา   จากท่าทางที่ไม่จำเป็น

2.       ความล้า เครียด  เหนื่อย จากสายตาตรวจสอบงาน หรือ ออกแรงมาก

3.       เกิดอุบัติเหตุ จากเหนื่อย ล้า

4.        สุขภาพเสื่อมในระยะยาว

1.       ปรับสภาพการทำงาน และนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้

2.       ใช้อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน ( Jigs)

3.       ปรับสภาพแวดล้อม ร้อน ฝุ่น เสียง กลิ่น

 

 

 

MURI  (Over Burden)  การทำเกินพอดี  เหนื่อยล้า  สุดวิสัย   (  ในรูปตัว  ความยากลำบากในการทำงาน )

:      เกิดจาก ความพยายามใช้เครื่องจักร คนงาน วัตถุดิบ มากกว่าความสามารถ , เวลาที่กำหนด

 

ลักษณะ / จุดที่เกิดของเสีย

ผล

แนวทางแก้ไข

1. คน

1.       ทำงานใช้แรงงาน หนักเกินกำลัง

2.       ระยะเวลาทำงานนานเกินไป ( O/ T , กะดึก)

3.       งานใช้สายตามากเกินไป

4.       สภาพแวดล้อม ร้อน ฝุ่น เสียง

1.       นำเครื่องทุ่นแรงมาใช้

2.        เพิ่ม กะ หรือ สลับกะ

3.       เพิ่มเวลาพักทุก ….  ชั่วโมง

4           ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

2. เครื่องจักร

1.       สึกหรอสูง เพราะไม่เวลาพักเครื่อง / ซ่อมบำรุง

2.       " เสียเวลา "  เครื่องเสียต้องเปลี่ยนอะไหล่

3.       เครื่องจักรไม่เหมาะสม คุณภาพงาน

 

1.   จัดทำแผนซ่อมบำรุงตามเวลา และ ซ่อมเช็คเบื้องต้นด้วย    ตนเอง

2.    จัดเตรียมอะไหล่สำคัญตามอายุ

3. วิธีการทำงาน

1.       การทำงานออกแรงมาก - ไม่มีเครื่องทุ่นแรง

2.       ขั้นตอนการทำงาน วกวน  /  มีของเสียมาก

1.    นำเครื่องทุ่นแรงมาใช้

2.    ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน

4. วัตถุดิบ

1.       สั่งซื้อมากเปลืองพื้นที่เก็บ ,เงินทุนจม

2.       เบิกใช้เกินค่าคำนวณ เพราะ ผลิต "ของเสีย "

1.   บริหารระดับพัสดุคงคลัง

2.   ค้นหาสาเหตุ "ของเสีย" มาแก้ไข

 

MURA  (Unevenness)  ความไม่แน่นอน ไม่คงเส้นคงวา ไม่สม่ำเสมอ  (  ในรูปตัว  เงิน , เวลา, ปริมาณ )

เกิดจาก ขาดมาตรฐานการทำงาน  การตรวจสอบ  และการค้นหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ

 

ลักษณะ / จุดที่เกิดของเสีย

ผล

แนวทางแก้ไข

1.       แผนการผลิตไม่แน่นอน

§       งานด่วนแทรก 

§       งานซ่อม

1.       "เสียเวลา"  ตั้งเครื่อง / ขนย้าย WIP

2.       "งานค้าง" ไม่เสร็จตามกำหนด  ได้เงินช้า / เสียค่าปรับ

1.   พยากรณ์การขาย / ตกลงเวลาส่งมอบกับลูกค้าให้ชัดเจน

2.   ลดปัญหา "ของเสีย" ที่ต้องส่งซ่อม

2. คุณภาพวัตถุดิบ /  งานระหว่างทำ ไม่สม่ำเสมอ

1. ชิ้นงานเสีย "เสียเวลา" ซ่อม   หรือ   "เสียของ "  ทิ้ง

1         ตั้งเกณฑ์มาตรฐานการตรวจรับ

2         ประเมินคัดเลือกผู้ขาย

3         ใบแจ้งข้อบกพร่องผู้ขาย (CAR)

3. สินค้าคุณภาพไม่สม่ำเสมอ

1.     ลูกค้าขาดความเชื่อถือ / เสียภาพพจน์

1.   กำหนดมาตรฐานการทำงานที่มีเกณฑ์การตรวจรับที่ชัดเจน

4. กำลังการผลิตเครื่องจักร ต่ำกว่า ปริมาณที่กำหนด

2      ผลิตไม่ได้เป้าหมาย  มีสินค้า " ค้างส่ง "" เสียเวลา  "ต้องเพิ่มงาน O/T   ต้นทุนสูง

1.       ทำการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา-PM และซ่อมบำรุง ด้วยตนเอง-SM

 

 

ผลจากความสูญเสียแฝงเร้นในกระบวนการผลิต  คือ :-

-      เงินต้น ทุนการผลิตสูงเกินกว่าค่าประมาณการ ( คำนวณ)  - เสียเงิน , ปริมาณ

-      ความล่าช้าในการผลิตส่งของไม่ทันกำหนด  - เสียโอกาส ทำให้ขาดสภาพคล่อง ค่าปรับ

-       คนทำงานต้องเสียเวลาซ่อม / แก้ไขงาน  อัตราการคืนชิ้นงาน/สินค้าสูง - เสียเวลา , เงิน

-       ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่น่าเชื่อถือของลูกค้า  -  เสียลูกค้า ( ของคืน , ล่าช้า , ราคาแพง )

-      เสียขวัญ กำลังใจ   - อุบัติเหตุ   เสียสัมพันธ์ภาพระหว่างาน ต่อว่าทำของเสีย

 

                                     * * *